Sluttrapport

Individuell utviklingsplan

Sluttrapporten fra evalueringen av individuell utviklingsplan (IUP) viser stor interesse for å videreføre forsøket.

Hovedfunn fra sluttrapporten

  • Brukerne er positive til den versjonen av IUP som er brukt i prosjektet, men det er fortsatt potensial for forbedringer.
  • Det har vært utfordringer når det gjelder styring, organisering og forankring gjennom hele forsøksperioden.
  • Forskerne finner positive resultater knyttet bruk av IUP, både når det gjelder utdannings- og yrkesrådgivning, mer kunnskap og økt bevissthet om muligheter og valg. I tillegg er planen er et godt verktøy i faget Utdanningsvalg.
  • Det er bred enighet om at IUP et dekker et behov i skolen, og stor interesse for å videreføre bruken av verktøyet.

 Forsøk med bruk av IUP ble initiert av Kunnskapsdepartementet i 2007, som et av flere tiltak for å redusere omvalg og frafall fra videregående opplæring.

Rapportserie