Forsøk med tidlig start med 2. fremmedspråk - evaluering, 1. delrapport, 2006

Første delrapport fra evalueringen av skoler som starter tidlig med 2. fremmedspråk gir en oversikt over teoretiske perspektiver og erfaringer med tidlig start i Norge og andre land. Den gir ingen entydig støtte til tidlig start med 2. fremmedspråk.

Delrapporten viser stor bredde og variasjon i erfaringsgrunnlaget knyttet til tidlig start med fremmedspråk. Telemarksforsking oppsummerer erfaringer fra tidlig start-prosjekter i hhv. England, Sverige, Frankrike, Skottland og Tyskland. Forsøkene er gjennomført i ulike perioder, med ulikt pedagogisk innhold, ulike språk og med ulike måleapparater. Forsøkene gir ingen entydig støtte til tidlig start.

”Tidlig start” forbindes i europeisk sammenheng med språklæring for elever i aldersspennet 3-11 år. I Europa er det en klar tendens til at innføringen av fremmedspråk flyttes stadig framover. Dette gjelder både første og annet fremmedspråk.

Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk er forankret i Stortingsmelding nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. I meldingen ble det gitt adgang til å starte tidligere med fremmedspråkopplæringen enn 8. trinn ved skoler som hadde tilstrekkelig kompetanse.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!