Forsøk med fremmedspråk på 6. - 7. trinn

Det er sterkt engasjement blant elever og lærere på de 74 skolene som deltar i forsøket med fremmedspråk på 6. – 7. trinn. Flest skoler gir elevene opplæring i ett språk, og spansk er det vanligste språket. Elevene deltar fordi de har lyst og lærerne er trygge i undervisningssituasjonen.

Dette viser første delrapport fra SINTEF Teknologi og samfunn som evaluerer forsøket.

Forsøket med fremmedspråk på barnetrinnet gjennomføres blant rundt 1900 elever på 74 skoler, fordelt på 45 kommuner og 17 fylker. Faget skal legge grunnlag for og motivere elevene til videre fremmedspråklæring, være aktivitetsrettet og bidra til positive holdninger til flerspråklighet.

Opplæringen kan organiseres i to modeller:

  1. Progresjonsmodellen
    - Elevene får opplæring i ett fremmedspråk
  2. Introduksjonsmodellen
    - Elevene får smakebiter av flere forskjellige språk

Organisering og gjennomføring

Det er god informasjonsflyt i forsøket og det er godt forankret hos skoleleder. 79 prosent av skolene har valgt å undervise etter progresjonsmodellen. For 78 prosent av elevene har deltakelsen vært valgfri. Blant elevene i progresjonsmodellen har

  • 44 prosent spansk
  • 26 prosent fransk
  • 23 prosent tysk
  • 2 prosent russisk
  • 1 prosent mandarin

Undervisningen er lagt til etter skoletid på de fleste skolene, og dette opplever mange som uheldig for elevenes motivasjon.

Undervisningsmetodene er varierte og gjenspeiler en lekende og praksisrettet tilnærming til språk. Store elevgrupper er en utfordring i forbindelse med metodevalg i opplæringen, spesielt når det gjelder muntlige aktiviteter og bruk av IKT som aktiviserer alle elevene.

Lærerne arbeider i stor grad individuelt. Samarbeid med andre lærere i etterutdanningens nettverk er noe utbredt. Lærerne vurderer at de har god språklig kompetanse og at de er trygge i undervisningssituasjonen. De er positive til læreplanen og læremidlene. Papirbaserte læremidler er mest utbredt.

Elevenes motivasjon

Forsøkselevene skårer høyt når det gjelder frivillig deltakelse og lyst. Elevene i progresjonsmodellen skårer høyest når det gjelder forhold som å gjøre sitt beste, glede seg til timene og ønske om å lære mange språk. Elevene er fornøyde med undervisningen og synes læreren er flink. Tidspunktet for undervisningen er særdeles viktig både for elevenes motivasjon og for elevenes oppfatning av lærernes kompetanse.

Etterutdanning

89 prosent av lærerne deltar i forsøkets etterutdanningstilbud. De er fornøyde og opplever at de selv er aktive og får god oppfølging. Tilbudet har en god praktisk tilnærming, men etterutdanningens nettforum og interaktive side er en utfordring for lærerne. Når det gjelder de ulike språkene, er lærerne minst fornøyde med fransktilbudet.

Utfordringer og suksessfaktorer

Skoleeiere, skoleledere og lærere er i stor grad enige om at viktige forutsetninger for en eventuell innføring av faget er:

  • god forankring hos skoleeier
  • utviklingsorienterte og positive skoleledere
  • god forankring i skoleledelsen
  • nok språkkompetanse på skolene og forankring i lærerkollegiet
  • tilstrekkelige økonomiske ressurser
  • lærebøker/bedre læremidler

Det er høye forventninger til forsøket lokalt. Skoleeier forventer klare resultat som økt lærerkompetanse og at elevene får bedre grunnlag for sine valg av fag, bedre faglig utbytte og økt interesse og motivasjon for fremmedspråk. Skoleeiere og lærere uttrykker klare ønsker om at faget blir obligatorisk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!