Det flerkulturelle perspektivet i lærebøker og andre læremidler, 2003

Prosjektet ”Det flerkulturelle perspektivet i lærebøker og læremidler” ble igangsatt ved Høgskolen i Vestfold på oppdrag fra det tidligere Læringssenteret og Utdannings- og forskningsdepartementet høsten 2002. Oppdraget var blant annet hjemlet i Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002-2006). I denne planen framgår det at UFD er ansvarlig for at ”[D]et skal foretas en forskningsbasert evaluering av hvordan det flerkulturelle perspektivet ivaretas i læremidler ” (KRD 2002:25).

Det flerkulturelle perspektivet har hittil i liten grad vært fokusert på i kvalitetssikringen av norske lærebøker og læremidler. Hvordan gjenspeiler lærebøkene det flerkulturelle Norge? Hvordan fremstilles ulike kulturer? Læringssenteret fikk derfor i oppdrag å opprette et nytt forskningsprosjekt som hadde som formål å evaluere det flerkulturelle perspektivet i lærebøker og læremidler. Oppdraget innebar å registrere eventuelle tendenser som kunne danne grunnlag for faglige og pedagogiske råd til utviklere og brukere av lærebøker og læremidler i grunnopplæringen (skoler, skoleeiere, fagmiljø, fagbokforfattere og forleggere). Prosjektperioden løp fra 2002 til 2003.