Delrapport 3

Skolelederutdanningen

Studentene ved rektorutdanningen opplever at utdanningen gir økt trygghet i lederrollen. I case-studiene er det undersøkt hva som konkret har ført til denne trygghetsfølelsen.

Hovedfunn

  • Å arbeide med utviklingsprosjekter i lederutdanningen oppleves som betydningsfullt for studentenes læring. Gjennom arbeid med utviklingsprosjekter, får studentene bedre forståelse av utviklingsprosesser og av hvordan de kan knyttes til skolens strategi og planarbeid.
  • Lederstudentene får erfaring med hvordan de bør kommunisere med og lede personalet. Betydningen av å «spille på lag» med lærerne, bedre utviklet møteledelse og bruk av dialogiske metoder for å skape oppslutning om praksisendring, har blitt tydeligere for studentene.
  • Studentene får økt kunnskap om egen organisasjon og utdanningssystemet. For de lederstudentene som er mellomledere, har arbeidet med utviklingsprosjektet bidratt til at de har «løftet blikket» til hele skoleorganisasjonen.
  • Lederstudentene anvender i større grad forskningsbasert kunnskap i sin praktiske lederhverdag. Studentene erfarer at det å kombinere forskning med egne erfaringer, gir økt legitimitet overfor personalet.

Rapportserie