Rapport uke 45 2022: Barnehage- og grunnskoletilbudet til nyankomne barn og unge fra Ukraina

Innledning

Om undersøkelsen

Statlige virksomheter undersøker kapasiteten i tjenestetilbudet i norske kommuner gjennom en spørreundersøkelse i regi av Statsforvalterenes Fellestjenester (STAF). STAF-løsningen benyttes av Hdir, Bufdir, UDI, NAV og Udir. Helsedirektoratet er koordinator for STAF-løsningen, og sørger for at spørsmålene drøftes med statsforvalterne og et utvalg kommuner i de respektive regionene før undersøkelsen lanseres. Virksomhetene utvikler spørsmål innenfor sine respektive områder, angir formål/behov, og utarbeider svarkategorier og hjelpetekst. STAF sendes til samtlige kommuner i Norge.

Denne rapporten tar utgangspunkt i rapporteringen fra kommunene som er gjennomført i uke 45. Undersøkelsen ble sendt ut i slutten av uke 44, og svarfrist var mandag 07. november. Vi har stilt spørsmål om kommunenes barnehagetilbud til nyankomne barn i alderen 1-6 år, og om kommunenes opplæringstilbud til nyankomne barn i alderen 6-15 år. STAF-løsningen mangler flervalgsmulighet, slik at kommunene kun har anledning til å velge et enkelt alternativ når det kommer til f.eks. opplevde utfordringer.

Datagrunnlag og metodiske grep

Det er totalt 236 av 356 kommuner som deltok i spørringen i uke 45. Dette gir en svarprosent på 66 prosent. Som vi kan se av figur 1 er tendensen siden uke 37 at svarprosenten synker.

På grunn av ufullstendige eller åpenbart feil svar har vi måttet ekskludere svar fra noen kommuner. Ekskluderingen følger faste, logiske prinsipper basert på en vurdering av hva slags informasjon som kreves for å kunne rapportere på dataene. Eksempler på dette er at det ikke kan være flere barn som har fått opplæringstilbud enn barn som er rapportert å ha ankommet kommunen totalt. Det kan heller ikke være flere vedtak om særskilt språkopplæring enn barn som har fått opplæringstilbud generelt. Dersom feltet med totalt antall barn står tomt, er det heller ikke mulig å foreta riktige utregninger på visse spørsmål for disse kommunene.

Svarene på andre spørsmål, som kapasitetsutfordringer, vil likevel bli inkludert. I tillegg til at vi har ekskludert en del kommuner på grunn av feil og unøyaktigheter i rapporterte antall, er det også variasjon i hvilke spørsmål kommunene har svart på. Noen spørsmål vil derfor ha høyere N enn andre.