Nasjonale satser til private barnehager i 2024

Denne rapporten presenterer beregning av nasjonale satser for 2024. Dette er forslag til satser. De endelige satsene vedtas i tilskuddsforskriften, og vil bli publisert på lovdata.no.

Det er ingen endringer fra tidligere år når det gjelder beregningsmetode, men det er noe endring i hvilke satser som presenteres. For det første var 2023 siste år med differensiert prosentsats for pensjonspåslaget. Alle ordinære barnehager mottar nå et pensjonspåslag på 10 % av lønnskostnadene.

For det andre er det foreslått flere differensierte satser for foreldrebetaling i statsbudsjettet for 2024, og dette krever en tilsvarende differensiering av tilskuddssatsene. I tiltakssonen i Nord-Norge videreføres betalingsfri barnehage som i 2023. For øvrige kommuner er det foreslått at maksimalsats for foreldrebetaling videreføres nominelt på 3 000 kroner pr. måned fram til august 2024. Fra 1. august nedjusteres satsen til 2 000 kroner, med unntak av kommuner med sentralitetsindeks 5 eller 6, hvor satsen settes ned til 1 500 kroner.
Rapporten presenterer tre sett av satser tilpasset de tre prisregimene.

Ordinære barnehager

Tilskuddssatsen for drift av ordinære barnehager er beregnet 287 480 kroner pr. heltidsplass for barn under tre år og 145 539 kroner pr. heltidsplass for barn over tre år. Satsen for store barn øker fra året før med 13,2 %, mens satsen for små barn øker med 10,5 % fra året før. Økte kostnader, relativt høy kommunal deflator og redusert foreldrebetaling bidrar til de høyere satsene.

Tabell 4 og 5 i rapporten viser satser for driftstilskudd til ordinære barnehager i områder med annen maksimalsats for foreldrebetaling.

Kapitaltilskudd

Gjennomsnittlig kapitalkostnad for barnehager bygget til og med 2022 finnes ved å multiplisere kapitalkostnader for hvert byggeår med tilhørende andel plasser etablert det året, og deretter summere over år. Veid gjennomsnitt blir 11 828 kroner i 2022. Ganget med kommunal deflator på 4,5 % og 4,3 %, blir dette 12 892 kroner i 2024. Barnehager bygget etter 2015 har høyere kapitalsatser.

Familiebarnehager

Tilskuddet pr. heltidsplass med ordinær foreldrebetaling blir beregnet til 200 066 kroner pr. barn under tre år og 157 714 kroner for barn tre år og eldre. Trekker vi ut kapitalkostnaden på 16 345 kroner, utgjør driftstilskuddsdelen henholdsvis 183 720 kroner og 141 369 kroner.

I tillegg kommer arbeidsgiveravgift, og grunnlaget for arbeidsgiveravgift er personalkostnadene som oppgitt i tabellen. En kommune med sats for arbeidsgiveravgift på 14,1 % vil da ha en endelig samlet tilskuddssats for små barn på 200 066 kroner + (14,1 % * 182 638 kroner) = 225 818 kroner. Tilsvarende regnestykke for store barn gir 157 714 kroner + (14,1 % * 146 111 kroner) = 178 316 kroner. Satsene, inkludert kapitaltilskudd, har steget med ca. 8,6 % for barn under tre år og 9,6 % for barn over tre år sammenlignet med satsene for 2023.

Tabell 14 og 15 i rapporten viser satser for driftstilskudd til familiebarnehager i områder med annen maksimalsats for foreldrebetaling.

Åpne barnehager

Nasjonale tilskuddssatser beregnes til 24 423 kroner pluss arbeidsgiveravgift for plasser i åpne barnehager med åpningstid mindre enn 16 timer pr. uke og 35 625 kroner pluss arbeidsgiveravgift for plasser i åpne barnehager med åpningstid 16 timer eller mer. Arbeidsgiveravgift skal beregnes med utgangspunkt i lokal prosentsats og det oppgitte avgiftsgrunnlaget på henholdsvis 16 933 kroner og 25 343 kroner pr. plass i barnehager med kort og lang åpningstid.

For de åpne barnehagene beregnes ingen foreldrebetaling i de nasjonale satsene ettersom kommunale tilbud normalt er gratis.