Slik behandler vi personopplysninger i Elevundersøkelsen

Her finner du utdypende informasjon om hvordan vi behandler personvernopplysninger og ivaretar elevenes personvern i Elevundersøkelsen. 

Resultatene fra Elevundersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Resultatene kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv. Utdanningsdirektoratet publiserer statistikk fra Elevundersøkelsen på www.udir.no.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Undersøkelsen gjennomføres på skolen på pc, nettbrett eller mobiltelefon. Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Behandlingsansvar og personvern

Når elevene svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, regnes svarene som personopplysninger. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at alle personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. Våre databehandlere må også følge det samme regelverket.

Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Når eleven har svart på undersøkelsen, brytes koblingen mellom påloggingskoden/-lenken til eleven og det eleven har svart. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. I noen få tilfeller (eksempelvis ved små skoler), kan det likevel være en risiko for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Derfor har vi svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.

I de tilfeller Utdanningsdirektoratet leverer ut svarene til forskning, må forskerne følge direktoratets regler for behandling av personopplysninger og taushetsplikt, og de må underskrive en taushetserklæring.

Les om utlevering av taushetsbelagte opplysninger til forskning

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Elevundersøkelsen er personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav g, hvor det
supplerende nasjonale rettslige grunnlaget er forskrift til opplæringsloven § 2-3 og forskrift til privatskoleloven § 2-3.

Elevene kan ikke kreve innsyn i, retting i eller sletting av svarene, fordi svarene ikke kan knyttes direkte til eleven.

Rettslig grunnlag for forskning, statistikk og lagring i arkiv er personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav j. Personopplysningsloven §§ 8 og 9 er det supplerende nasjonale rettsgrunnlaget.

Har du spørsmål?

For mer informasjon kan du ta kontakt med skolen eller Utdanningsdirektoratet.

Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet:
Telefon: +47 23 30 12 00
E-post: post@udir.no

Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelser. Spørsmål om personvern kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud

Datatilsynet er klageinstans for behandlingen av personopplysninger i Elevundersøkelsen. 
Du finner mer informasjon hos Datatilsynet