Søknad om dispensasjon fra taushetsbelagte opplysninger til  forskning

På denne siden finner du som er forsker informasjon om når du må søke om dispensasjon fra taushetsplikten og hvordan du kan søke om utlevering av taushetsbelagte opplysninger.

Når er det nødvendig å søke om dispensasjon fra taushetsplikt? 

Data som inneholder opplysninger om «noens personlige forhold» skal som hovedregel ikke utleveres til uvedkommende da dette er taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr.1.
Utdanningsdirektoratet kan gi dispensasjon1 for utlevering av taushetsbelagte opplysninger når disse skal brukes i forskning. Dette gjelder for opplysninger som er innhentet med hjemmel i følgende lover med tilhørende forskrifter:

 • opplæringsloven
 • privatskoleloven
 • barnehageloven
 • voksenopplæringsloven
 • folkehøyskoleloven

Dersom det er SSB som skal utlevere opplysningene, skal du fra 1. oktober 2015 søke om dette direkte til SSB.

Her finner du en oversikt over hvilke data om utdanning SSB har

Hvem kan søke om å få utlevert taushetsbelagte opplysninger til bruk i forskning?

Du eller virksomheten som søker om dispensasjon må ha et visst faglig nivå for at vilkåret om bruk i forskning skal være oppfylt.

Du kan søke om å få utlevert taushetsbelagte opplysninger hvis du er en forsker ved en godkjent forskningsinstitusjon. Du kan også være student, normalt på mastergrads- eller doktorgradsnivå, såfremt du er under veiledning av en ansatt med forskerkompetanse ved en godkjent forskningsinstitusjon.

Sjekkliste for å vurdere om du trenger å søke om dispensasjon

 • Er du sikker på at du trenger opplysninger på individnivå, eller er det mulig å oppnå de samme resultatene ved hjelp av statistisk (aggregert) informasjon? Hvis dette er mulig, finner du mange tall i Skoleporten, i Statistikkportalen, på udir.no og i SSBs statistikkbank.
 • Kan du innhente samtykke fra personene i utvalget? Dersom du henter inn samtykke, trenger du ikke å søke om dispensasjon fra taushetsplikten i tillegg.

Hvordan foregår søknadsprosessen?

For å søke om dispensasjon fyller du ut det elektroniske søknadsskjemaet.
Før du begynner å fylle ut skjemaet bør du finne frem de dokumentene du vil trenge, som for eksempel:

 • prosjektbeskrivelse
 • godkjennelse fra/kopi av melding til Personvernombudet
 • konsesjon fra/kopi av søknad om konsesjon til Datatilsynet
 • variabelliste
 • oversikt over alle prosjektdeltakere som skal ha tilgang til opplysningene

Vedlagt finner du en veiledning for utfylling av søknadsskjemaet.

Når vi har mottatt søknaden, vil du få beskjed  i løpet av en måned dersom vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden din. Når vi har fått tilstrekkelig dokumentasjon til å ferdigbehandle saken, vil vi fatte vedtaket så raskt som mulig.

Saksbehandlingstiden vil være avhengig av søknadens kompleksitet. Såfremt søknaden din er fullstendig, kan du vanligvis forvente endelig vedtak innen to måneder fra søknaden ble sendt.

Hvordan skal du fylle ut søknadsskjemaet?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!