Søknad om utlevering av taushetsbelagte opplysninger til forskning

På denne siden finner du som er forsker informasjon om når du må søke om dispensasjon fra taushetsplikten og hvordan du kan søke om utlevering av taushetsbelagte opplysninger.

Når er det nødvendig å søke om dispensasjon fra taushetsplikt?

Data som inneholder opplysninger om «noens personlige forhold» skal som hovedregel ikke utleveres til uvedkommende da dette er taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr.1. Utdanningsdirektoratet (Udir) kan gi dispensasjon for utlevering av taushetsbelagte opplysninger når disse skal brukes i forskning, jf. forvaltningsloven § 13 d. Dette gjelder for opplysninger som er innhentet med hjemmel i følgende lover med tilhørende forskrifter:

 • opplæringsloven
 • privatskoleloven
 • barnehageloven
 • folkehøyskoleloven

Det gjelder også opplysninger som er hentet inn av Udir ved hjelp av samtykke eller med hjemmel i personopplysningsloven § 8 og 9.

Dersom Statistisk sentralbyrå (SSB) kan utlevere opplysningene, skal du søke om dette direkte til dem.

Her finner du en oversikt over hvilke data om utdanning SSB har

Hvem kan søke om å få utlevert taushetsbelagte opplysninger til bruk i forskning?

Du kan søke om å få utlevert taushetsbelagte opplysninger hvis du skal utføre et vitenskapelig forskningsprosjekt. Dataene skal kun brukes til forskning og prosjektet skal følge forskningsetiske retningslinjer. Retningslinjene omfatter ansvar for god vitenskapelig praksis, ansvar for individ og grupper som inngår i eller blir påvirket av forskningen og ansvar for bruk av kunnskapen i samfunn og miljø (De nasjonale forskningsetiske komiteene).

Du eller virksomheten som søker om dispensasjon må også ha et visst faglig nivå for at vilkåret om bruk i forskning skal være oppfylt. Du kan søke om å få utlevert taushetsbelagte opplysninger hvis du har dokumentert forskerkompetanse. Du kan også være student, normalt på mastergradsnivå, hvis du er under veiledning av en ansatt med forskerkompetanse.

Sjekkliste for å vurdere om du trenger å søke om dispensasjon

 • Er du sikker på at du trenger opplysninger på individnivå, eller er det mulig å oppnå de samme resultatene ved hjelp av statistisk (aggregert) informasjon? Hvis dette er mulig, finner du mange tall i Udirs statistikkbank og SSBs statistikkbank.
 • Er du sikker på at informasjonen du trenger er taushetsbelagte opplysninger?
 • Finnes dataene hos Statistisk sentralbyrå (SSB)? I så fall skal du søke direkte hos dem.

Hvordan foregår søknadsprosessen?

For å søke om dispensasjon fyller du ut det elektroniske søknadsskjemaet. Før du begynner å fylle ut skjemaet bør du finne frem de dokumentene du vil trenge, som for eksempel:

 • prosjektbeskrivelse
 • vurdering fra personvernombudet ditt
 • variabelliste med begrunnelse
 • oversikt over alle prosjektdeltakere som skal ha tilgang til opplysningene
 • CV til prosjektlederen

Når vi har mottatt søknaden, vil du normalt få beskjed i løpet av en måned dersom vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden din. Saksbehandlingstiden vil være avhengig av søknadens kompleksitet. Hvis søknaden din er fullstendig, kan du vanligvis forvente endelig vedtak innen to måneder.