Informasjon om midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19

Denne veilederen er utgått

3.3 Foreldrebetaling for skolefritidsordning

Midlertidig lov § 9

Foreldre til barn som mottar tilbud i skolefritidsordning i offentlige skoler, skal betale i tråd med prisen for opprinnelig avtalt oppholdstid. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.

Foreldre til barn som ikke får et tilbud fordi slik skolefritidsordning er stengt etter enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven, skal ikke betale

Foreldrebetaling for tilbud om skolefritidsordning er regulert i opplæringsloven § 13-7. Hovedregelen er at kommunen kan kreve dekket utgifter til SFO gjennom egenbetaling fra foreldrene.
Da skolene stengte som følge av covid-19-utbruddet ble det fastsatt i midlertidig forskrift (27. mars 2020 nr. 492) at foreldrebetalingen for SFO skulle bortfalle i stengingsperioden. Foreldrebetaling ble gjeninnført for foreldre med elever som mottok tilbud fra 14. april 2020. Foreldrebetaling ble innført fra samme tidspunkt for foreldre til elever som allerede mottok et tilbud på dette tidspunktet på grunn av elevens særlige behov eller at foreldrene hadde samfunnskritiske funksjoner. Det ble samtidig fastsatt at foreldrebetalingen skulle baseres på opprinnelig avtalt oppholdstid. De midlertidige bestemmelsene som ble gitt i forskrift er videreført i den midlertidige loven, fordi det kan oppstå behov for tilsvarende regulering ved en eventuell ny stengning i fremtiden.

Dette utgangspunktet er videreført i den midlertidige loven. Bestemmelsen regulerer foreldrebetaling for SFO-tilbud i perioder der skolene er stengt eller drives med begrensninger av smittevernhensyn.

Foreldrene skal betale i tråd med prisen for opprinnelig avtalt oppholdstid. Dette innebærer at det kan forekomme avvik mellom tilbudets omfang og det tilbudet foreldrene betaler for. Hensynet bak bestemmelsen er å sikre en ordning som er enkel å administrere for kommunene, og som ikke er avhengig av prosessen med gjenåpning av skolene.
Ved en eventuell ny stenging av SFO-tilbudet skal foreldre som benytter seg av SFO-tilbudet i perioder der SFO er stengt som følge av smittevernhensyn betale ordinær foreldrebetaling. Elevene dette kan være aktuelt for er de som har særlige behov eller har foreldre med samfunnskritiske oppgaver.

Bestemmelsens andre ledd regulerer de tilfellene der elever ikke får et tilbud om SFO fordi skolene er stengt med hjemmel i smittevernloven. Bestemmelsen slår fast at foreldrebetalingen bortfaller i disse tilfellene.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}