Individuell vurdering Udir-5-2016

Innholdet er ikke lenger gyldig

Del V Eksamen

§ 3-25 Generelle regler

Alle eksamener skal være i samsvar med læreplanverket. I annet ledd utdypes dette.

Tredje ledd omhandler trekk til eksamen for elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet, jf. forskriften § 1-15. En elev som forserer, dvs. avslutter et fag tidligere enn 10. årstrinn fordi han eller hun tar fag fra videregående opplæring, regnes som avgangselev det året faget avsluttes. Han eller hun skal være med i eksamenstrekket i faget det året faget avsluttes. I tillegg skal eleven være med i trekket på 10. årstrinn i de andre fagene, uavhengig av om han eller hun har blitt trukket til eksamen tidligere. Det vil si at elever som forserer kan bli trukket ut til flere eksamener. Alle eksamener skal føres på vitnemålet.

Eksamen skal etter fjerde ledd organiseres slik at eleven eller privatisten får vist kompetansen sin. Dette innebærer at skoleeier ved lokalt gitt eksamen må gi kandidaten mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Det er kompetansen og ikke ett bestemt innhold eller en bestemt arbeidsmåte som skal vurderes. Karakteren skal bli satt på individuelt grunnlag basert på den kompetansen elevene viser på eksamen. Det innebærer at selv om eksamen organiseres i gruppe, skal ikke gruppen få en samlet karakter. Hver enkelt skal vurderes for seg.

Fylkeskommunen har plikt til å informere både elever og privatister i videregående skole om regler for ny eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen. Det finnes ikke ny eksamen, utsatt eksamen eller særskilt eksamen i grunnskolen.

Du kan lese mer om trekkordningen til eksamen i Udir-4-2016.

§ 3-25 på Lovdata.no 

§ 3-26 Melding av elever til eksamen

Alle elever som deltar i opplæringen i fag som avsluttes med eksamen skal ta eksamen. Skolen har en plikt til å melde dem opp. Det er læreplanen som avgjør om faget avsluttes med eksamen eller ikke. Skolens plikt gjelder både for fag eleven skal opp til eksamen i, og fag eleven kan trekkes ut til eksamen i. Utdanningsdirektoratet fastsetter frister for melding til eksamen og hvordan meldingen skal skje.

Elever i videregående må selv melde seg opp til ny, utsatt og særskilt eksamen til skolen. Skolen kan ikke forventes å ha denne oversikten.

§ 3-26 på Lovdata.no 

§ 3-27 Melding av privatister til eksamen i videregående opplæring

Privatister har ansvaret for å melde seg opp til eksamen til den skolen eller stedet fylkeskommunen har bestemt. Fristene fastsettes av Utdanningsdirektoratet. Det stedet privatisten har meldt seg opp til avgjør om meldingen godkjennes. Privatister kan ikke melde seg til eksamen i samme fag flere steder. Det er mulig å melde seg opp i ulike fag forskjellige steder.

En som er elev ved fristen for melding til privatisteksamen, kan ikke melde seg opp som privatist. Det er altså ikke mulig å være elev og privatist i ett fag samtidig. En som er heltidselev kan bare melde seg til privatisteksamen dersom fylkeskommunen innvilger at han eller hun kan bli deltidselev, jf. § 6-5 tredje ledd i forskriften.

Privatister må betale eksamensgebyr, men ikke ved utsatt eller ny eksamen. Les mer om å ta fag som privatist.

§ 3-27 på Lovdata.no 

§ 3-28 Sentralt gitt eksamen

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for sentralt gitt eksamen, herunder organisering, oppgaver, dato og sensur. Kommune og fylkeskommune har ansvar for å trekke elever og fag, og gjennomføre eksamen i praksis. De kan fastsette retningslinjer for gjennomføringen, innenfor regelverket og det Utdanningsdirektoratet har bestemt. Disse oppgavene kan bli delegert til skolene, men skoleeier har fortsatt ansvaret.

Eleven får vite hvilket fag han eller hun skal prøves i minst 48 timer før eksamen. Det regnes bare med virkedager.

Eksamenen skal vurderes av to eksterne sensorer. Hvis sensorene er uenige skal karakteren avgjøres av en oppmann.

§ 3-28 på Lovdata.no 

§ 3-28a Tidspunkt for gjennomføring av sentralt gitt eksamen

Tidspunktet for sentralt gitt eksamen er kl. 9-14 med mindre noe annet er oppgitt eller det er gitt vedtak om utvidet tid.

Kandidatene som møter etter kl. 10 får ikke gjennomført eksamen. De som kommer for sent skal ikke i noen tilfeller få kompensert tid.

Elevene får som hovedregel ikke forlate eksamenslokalet før kl. 10. Unntak vurderes i det enkelte tilfellet. Hensynet til en sikker eksamensgjennomføring og kandidatenes helse må veie tungt. Dette er ikke til hinder for at kandidatene kan gå på toalettet med følge.

Nytt i 2015: Hele bestemmelsen er ny.

§ 3-28a på Lovdata.no 

§ 3-29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

§ 3-30 Lokalt gitt eksamen i videregående opplæring

Nytt i 2015: § 3-30a er opphevet, da den kun gjaldt muntlig eksamen høsten 2013.

§ 3-30 på Lovdata.no 

§ 3-31 Hjelpemidler til eksamen

Utdanningsdirektoratet fastsetter hvilke hjelpemidler som er tillatt ved sentralt gitt eksamen. Det finnes to modeller for tillatte hjelpemidler til sentralt gitt eksamen, alle hjelpemidler tillatt eller todelt eksamen med ulike hjelpemidler tillatt. Her finner du oversikten over tillatte hjelpemidler.

§ 3-31 på Lovdata.no 

§ 3-32 Særskilt tilrettelegging av eksamen

Elever og privatister med behov for særskilt tilrettelegging skal få forholdene lagt til rette slik at de kan vise kompetansen sin i faget etter læreplanverket. Tilretteleggingen skal så langt det er mulig tilpasses elevens eller privatistens behov. Dette innebærer at tiltakene må være egnet til å avhjelpe elevens behov, f.eks. ved allergi eller funksjonshemning. I vurderingen av hvilken særskilt tilrettelegging som gis, vil både økonomiske og praktiske hensyn kunne trekkes inn. Denne bestemmelsen gjelder kun eksamen. Tilrettelegging i underveisvurderingen i løpet av året, er en del av den tilpassede opplæringen. Tilretteleggingen skal avhjelpe sykdom, skade e.l., ikke manglende kompetanse i fag. Manglende ferdigheter i norsk er ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Tilretteleggingen kan ikke gi eleven eller privatisten fordeler sammenlignet med dem som ikke får en særskilt tilrettelagt eksamen. Den kan heller ikke være så omfattende at eleven eller privatisten ikke blir prøvd i kompetansemålene i læreplan. Eksamensform fastsettes i læreplanen, jf. § 3-25. Eksamensformen kan endres, men ikke hvis det fører til at skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter som fremgår av kompetansemålene, ikke blir prøvd. Det må også vurderes konkret om en elev kan tildeles lengre tid, forstørret skrift, ekstra belysning, skrivehjelp, opplesning, utvidet tid e.l.

For å få tilrettelagt eksamen må eleven eller foreldrene sende en søknad til rektor. Rektor avgjør om og hvordan forholdene skal bli lagt til rette. Elever kan få tilrettelagt eksamen selv om de ikke har vedtak om spesialundervisning. Rektor vurderer om det er behov for en uttalelse fra en sakkyndig instans.

Privatister søker til fylkeskommunen. Privatisten må fremlegge en sakkyndig uttalelse, som viser til behovet for særskilt tilrettelegging. Uttalelsen må ikke komme fra PP-tjenesten.

Fylkesmannen er klageinstans både i grunnskolen og i videregående opplæring.

§ 3-32 på Lovdata.no 

§ 3-33 Særskilt eksamen for elever i videregående opplæring

En elev i videregående opplæring som har fått karakteren 1 i standpunktkarakter og ikke blir trukket ut til eksamen i faget, har rett til særskilt eksamen i faget. Dersom eleven består den særskilte eksamenen, har eleven bestått faget.

En særskilt eksamen er en egen eksamen i faget, uavhengig av om dette er en vanlig eksamensordning eller ikke. Hvis en elev har strøket i et programfag som inngår i en tverrfaglig eksamen, vil han eller hun ikke bestå i faget ved å bestå en tverrfaglig eksamen. Eleven vil da ha rett til en særskilt eksamen i det aktuelle programfaget. Elever som har fått 1 i prosjekt til fordypning har også rett til en særskilt eksamen.

Tidligere elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som har fått karakteren 1 i et eller flere programfag ved særskilt eksamen som inngår i en tverrfagleg eksamen, må kun opp til eksamen i det eller de programfagene. Andre privatister må følge den ordinære eksamensordningen.

Særskilt eksamen skal holdes ved første påfølgende anledning. Vanligvis holdes særskilt eksamen samtidig som utsatt og ny eksamen.

§ 3-33 på Lovdata.no 

§ 3-34 Ny eksamen for elever i videregående opplæring

En elev i videregående opplæring som får karakteren 1 ved ordinær eksamen har rett til en ny eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen. Dersom eleven består, beholder han eller hun standpunktkarakteren i faget. Dersom eleven ikke melder seg opp, eller får karakteren 1, strykes standpunktkarakteren i faget. Eleven må da ta faget som privatist. Det er kun standpunktkarakteren som tilsvarer den eksamenen som eleven har støket på som strykes. Det betyr at dersom eleven har strøket til eksamen i skriftlig hovedmål, strykes kun denne karakteren, ikke karakteren i norsk muntlig og norsk sidemål.

Man kan ha rett til ny eksamen ved feilaktig bortvisning eller annullert eksamen, se § 3-36 og § 3-37.

§ 3-34 på Lovdata.no 

§ 3-35 Utsatt eksamen for elever og privatister i videregående opplæring

Elever eller privatister i videregående opplæring som har dokumentert fravær ved eksamen (ordinær eksamen, særskilt eksamen, ny eksamen eller utsatt eksamen) har rett til å ta første etterfølgende eksamen.

Dokumentasjonen må vise at

  • fraværet forhindret eleven eller privatisten fra å møte til eksamen,
  • hindringen var uforutsigbar og
  • kandidaten ikke kan lastes for at hindringen har inntruffet.

Legeerklæring er eksempel på dokumentasjon. Fravær på grunn av kronisk eller langvarig sykdom må også kunne betraktes som uforutsigbart, men legeerklæringen må gjelde dagen eksamen avlegges på.

Hvis eleven ikke går opp til eksamen, må faget tas som privatist og standpunktkarakter i faget faller bort.

Dersom retten til utsatt eksamen gjaldt et trekkfag, skal det foretas en ny trekning av fag.

Nytt i 2015: De ulike typer eksamener listes ikke lenger opp. Dokumentert fravær ved utsatt eksamen gir også rett til utsatt eksamen. Dokumentasjonskravet er presisert.

§ 3-36 Bortvisning fra eksamen

Rektor kan bortvise elever og privatister fra eksamen dersom de hindrer eller forstyrrer gjennomføringen av eksamenen. Bortvisning er en streng reaksjon, så det må være grove forstyrrelser og hindringer. Eleven eller privatisten må ha fått en advarsel først, slik at han eller hun kan endre sin adferd. Rektor kan også vise bort elever fra eksamen, dersom bortvisning er en sanksjon i skolens ordensreglement. Det er kun rektor som kan bortvise elever fra eksamen, og det må gjøres ved å fatte et enkeltvedtak. For privatister vil det være fylkeskommunen som treffer enkeltvedtaket om bortvisning. Eleven eller privatisten må få mulighet til å uttale seg før enkeltvedtaket. Bortvisningsvedtaket kan klages på til Fylkesmannen.

Elever eller privatister som får medhold i en klage på bortvisning, har rett til en ny eksamen.

§ 3-37 Annullering av eksamen

Utdanningsdirektoratet kan annullere eksamen hvis det er gjort formelle feil ved avviklingen, eller eksamen av andre årsaker ikke er avviklet i samsvar med regelverket. Bestemmelsen omfatter både sentralt gitt og lokalt gitt eksamen, og det er ingen automatikk i annullering. Det skal vurderes konkret om det foreligger en formell feil. Det er kun Utdanningsdirektoratet som kan foreta denne vurderingen.

Feilen kan være gjort av skolen, skoleeier eller noen som representerer skolen under eksamen, f.eks. en eksamensvakt. Bestemmelsen omfatter formelle feil under avviklingen av eksamen. Dette gjelder både feil ved selve gjennomføringen, feil ved melding til eksamen og feil ved sensurering. Eksempler på formelle feil kan være er feil i trekket, feil utdeling av oppgavesett, eller en forsvunnet besvarelse.

Den andre muligheten for annullering viser til «anna årsak». Dette er en skjønnsmessig bestemmelse som dekker særlige tilfeller. Det kan f.eks. være streik, naturkatastrofer eller sykdom hos sensor. Støy eller forhold ved eksamenslokalet vil ikke gi grunnlag for annullering.

Vi viser til at klage på karakter ved eksamen reguleres av § 5-9 for skriftlig eksamen og § 5-10 for muntlig eksamen.

Dersom en elev i videregående opplæring får annullert eksamen av Utdanningsdirektoratet, får eleven rett til ny eksamen ved første etterfølgende eksamen. En elev som går opp til første etterfølgende eksamen beholder sin elevstatus (også i Vg3) og standpunktkarakter i faget, og har rett til førstegangsvitnemål dersom vilkårene for øvrig er oppfylt. Hvis hensynet til eleven tilsier det kan Utdanningsdirektoratet også gi dispensasjon fra kravene til vitnemål. Dette følger av tredje ledd.

Eksamen blir automatisk annullert hvis en elev ikke får standpunktkarakter. Det står i andre ledd. Dette kan både skyldes manglende vurderingsgrunnlag eller overtrådt fraværsgrense. Dette gjelder uavhengig av resultatet på eksamen.  
Se også føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring punkt 5.4. Dersom en elev får IV i alle programfagene, annulleres den tverrfaglige eksamenen.  Dersom en elev har IV i to av tre programfag, vil en bestått tverrfaglig eksamen fortsatt bli stående.

Rektor kan annullere eksamen hvis eleven eller privatisten har fusket/jukset eller forsøkt å fuske/jukse, jf. fjerde ledd i bestemmelsen. Dette gjelder også dersom sensorene oppdager fusk eller forsøk på fusk. Hva som ligger i ordet «fusk» utdypes ikke nærmere i forskriften. Med «fusk eller forsøk på fusk» menes handlinger eller forhold som ikke er tillatt. Formålet med å fuske er gjerne å få et bedre utgangspunkt enn man ellers ville hatt, og dermed også bedre karakter. Dette kan f.eks. være bruk av hjelpemidler som ikke er tillatt. Hva som er tillatt må vurderes opp mot den konkrete eksamenen, eksamensformen, og tillatte hjelpemidler, jf. § 3-31.
Hva som regnes som fusk på sentralt gitt eksamen.

Det er kun rektor som kan vurdere at eksamen skal annulleres, ikke en faglærer eller eksamensvakt. For privatister tar fylkeskommunen denne avgjørelsen. Avgjørelsen er et enkeltvedtak som det kan klages på til Fylkesmannen. Eleven eller privatisten skal ha mulighet for å uttale seg før det treffes et slikt enkeltvedtak.

Kandidaten skal ikke bli bortvist, og har rett til å fullføre eksamenen på eksamensdagen. Grunnen til at eksamenen fortsatt skal gjennomføres er at dersom anklagen er feil, vil eleven eller privatisten straffes for noe han/hun ikke har gjort. Klageretten vil heller ikke bli reell. En annullering vil kun ha effekt dersom det er gitt en karakter som kan annulleres.

Ved annullering av eksamen for elever pga. fusk, vil standpunktkarakteren i faget også falle bort. En kandidat i videregående opplæring som får eksamen annullert pga. fusk må ta eksamen opp igjen som privatist, ikke som elev. Dette kan tidligst gjøres ett år etter annulleringen.

Nytt i 2015: Det er gjort noen språklige endringer i bestemmelsen.