Realkompetansevurdering i grunnskoleopplæringen

Kommunen har ansvaret for at realkompetansevurderingen i grunnskolen er i samsvar med regelverket

I retningslinjene tydeliggjør vi hvordan realkompetansevurdering skal gjennomføres innenfor de rammene som er fastsatt i regelverket.

Formålet med retningslinjene er å bidra til god kvalitet på realkompetansevurderingene og lik praksis slik at ordningen får økt tillit og legitimitet og den voksnes rettsikkerhet ivaretas.

Vi har også utviklet en mal for enkeltvedtak. Den er vedlagt sammen med retningslinjene

Se også artikkel om realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring.