Transport av elever i private biler

Skolen kan ikke pålegge foreldre å kjøre

Skolen kan ikke pålegge foreldre å bidra til transport av egne eller andres barn uavhengig av om de blir økonomisk kompensert for dette. Dette gjelder også ansatte ved skolen. Om skolen kan bruke private biler, er avhengig av om foreldrene eller de ansatte ønsker å transportere elevene i sine private biler.

Det er ikke et generelt forbud mot transport av elever i private biler. Skolen må i hvert enkelt tilfelle vurdere om de kan ha et forsvarlig tilsyn ut i fra risikoen for skade eller ulykke.

Krav for at transporten skal være forsvarlig

Det er noen krav for at man kan si at transporten er forsvarlig. Listen er ikke uttømmende.

  • Foreldre eller lærere som skal stå for transporten må kunne innestå for at bilen er forsvarlig og i forskriftsmessig stand, jf. vegtrafikkloven § 19 og forskrift om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy § 6.
  • Kjøretøyene må være rettmessig forsikret, jf. bilansvarsloven § 15.
  • Elevenes foreldre må få opplyst om hvilke personer som skal kjøre, hvilke biler som skal benyttes, når transporten skal skje og hvor den skal skje.
  • De personene som skal kjøre må kunne innestå for at de er skikket til å kunne kjøre og at nødvendig godkjennelse foreligger, jf. vegtrl. § 24.
  • Skolen må vurdere i hvilken grad elevenes foreldre ønsker en ordning hvor barna blir transportert i private biler. Er det stor motstand mot en slik ordning taler dette for at slik ordning ikke bør gjennomføres.
  • Det må innhentes samtykke fra foreldre til at barnet kan transporteres i privat bil til skolearrangementer. I de tilfellene hvor foreldrene ikke ønsker at deres barn skal transporteres i privat bil, må skolen sørge for et tilbud om offentlig transport.
  • En eventuell skyssordning må legges til rette på en slik måte at ingen føler et press til å utføre transport av elever.

Det er opp til hver enkelt skole eller skoleeier å utarbeide klare rutiner for transport av elever i private biler og avgjøre nærmere hvilke kriterier som må være tilstede ved transport av elever i private biler.