Ansvar for transport av skiutstyr for elever med rett til skyss

Utdanningsdirektoratet har svart Namdalseid kommune vedrørende ansvar for transport av skiutstyr for elever med rett til skyss.

Utdanningsdirektoratet viser til brev av 22.10.2012 fra Namdalseid kommune som ble oversendt Utdanningsdirektoratet i brev av 07.02.2013 fra Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet ber Utdanningsdirektoratet besvare henvendelsen.

Namdalseid kommune er uenig i Nord -Trøndelag fylkeskommunes oppfatning av at fylkeskommunen kun har ansvar for persontransport for elever med rett til skyss, og har ikke ansvar for at det er plass til elevenes skiutstyr på bussen. I følge Namdalseid kommune må kommunen dekke ekstrautgiftene dersom det må settes opp større buss eller benyttes tilhenger, og det må avklares på forhånd. Namdalseid kommune spør både om det er riktig med tanke på måloppnåelse i Kunnskapsløftet å definere skiutstyr som ekstrautstyr, og om departementet vil ta saken opp med fylkeskommunen for å sikre at alle elever får like muligheter for skiaktiviteter i kroppsøvingstimene.

Vi vil først understreke at kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring, jf. opplæringsloven § 13-1. Det innebærer at kommunen som skoleeier i utgangspunktet skal bære de kostnadene som kreves for at grunnskoleelevene får en opplæring som er i samsvar med opplæringsloven og med læreplanverket. Elevene har rett til gratis grunnskoleopplæring, og kan for eksempel ikke pålegges å medbringe skiutstyr til skolen hvis det medfører en kostnad for eleven eller foreldrene. Det kan heller ikke forventes at elev eller foreldre kjøper skiutstyr til bruk i opplæringen. Skiutstyr er med andre ord noe skoleeier må stille til disposisjon om nødvendig. Utdanningsdirektoratet er ikke enige med kommunen i at ski er en del av det obligatoriske skoleutstyret i vinterhalvåret.

Etter reglene i kapittel 7 kan elever ha rett til skyss. Fylkeskommunen er etter opplæringsloven § 13-4 ansvarlig for skyss av blant annet grunnskoleelever som har rett til skyss på grunn av skoleveiens lengde , jf. § 7-1 første ledd første og andre punktum. Det faktum at kommunen baserer skiopplæringen på at elevene har med seg ski hjemmefra utvider ikke fylkeskommunens ansvar for skyss av elever til også å bære de eventuelle ekstrakostnadene det medfører at elevene er bedt om å ta med ski på skolen. Fylkeskommunen bør imidlertid være behjelpelige med å sørge for at det er mulig for elever å ta med ski de dag ene ski skal benyttes i opplæringen.

Avslutningsvis vil vi minne om at det er kommunenes ansvar å sikre at elevene får like muligheter til skiaktiviteter i kroppsøvingstimene. Hvis elever blir bedt om å ta med skiutstyr hjemmefra, er kommunen ansvarlig for ekstrakostnadene forbundet med dette. Også elever som ikke har skiutstyr, skal ha mulighet til å delta på skiaktiviteter, og kommunen må i slike tilfeller sikre at alle elever kan delta i opplæringen på lik linje.

Vår referanse: 2013/1106

Kopi til:
Fylkesmannen i Nord -Trøndelag Postboks 2600 7734 Steinkjer
Nord -Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 Steinkjer