Refusjon av utgifter for grunnskoleopplæring

Utdanningsdirektoratet har svart på en henvendelse fra Fylkesmannen i Agder med spørsmål relatert til refusjon av utgifter for grunnskoleopplæring etter forskrift til opplæringsloven § 18-1 bokstav a.

I henhold til opplæringsloven § 13-1 er det den kommunen der eleven til enhver tid oppholder seg som har ansvar for å gi grunnskoleopplæring. Når det gjelder det økonomiske ansvaret for grunnskoleopplæringen, er det den kommunen hvor foreldrene/den som har omsorgen for eleven er registrert bosatt som skal betale for opplæringen. 
 
Der elevens folkeregistrerte bosted og oppholdssted er ulikt, kan det oppstå situasjoner hvor en  kommune får tilskudd via rammen mens en annen kommune har de faktiske utgiftene for grunnskoleopplæringen. Etter forskrift til opplæringsloven (forskriften) § 18-1 bokstav a «betaler bustadkommunen etter avtale» for barn som får grunnskoleopplæring og spesialundervisning «utanfor kommunen». 
 
Ikke alle kommuner er villig til å inngå slike avtaler, enten fordi det ikke har vært kontakt
mellom kommunene i forkant eller fordi kommunene ikke kommer til enighet om hvem som er økonomisk ansvarlig for utgiftene. I slike tilfeller har fylkesmannen myndighet til å avgjøre hvem som skal betale. Dette følger av forskriften § 18-1 bokstav e som åpner for at fylkesmannen ved uenighet avgjør hvem som er ansvarlig for utgiftene. Fylkesmannens avgjørelser i slike saker er ikke å regne som enkeltvedtak. Det er derfor heller ikke klageadgang på fylkesmannens avgjørelser etter forskriften § 18-1 bokstav e. 
 
Dette svaret må ses i sammenheng med vårt brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 24.06.2011 (se vedlegg).

Vår referanse 2019/584