Svar på spørsmål om lærernorm og innføringstilbud

Utdanningsdirektoratet svarer på spørsmål fra Utdanningsforbundet om lærernorm og innføringstilbud. 

Vi viser til e-posten dere sendte oss den 03.12.2018 og vårt foreløpige svar til dere den 16.01.2019.

Dere stiller spørsmål ved om lærernormen også gjelder for velkomstklasser. Utdanningsforbundet vurderer det slik at velkomtsklasser er et tilbud innenfor den ordinære undervisningen og at det derfor er naturlig at lærernormen også gjelder for denne gruppen, slik at elever i velkomstklasser ikke blir holdt utenfor i beregningen av behov ved skolen.

Med velkomstklasser legger vi til grunn at dere tenker på særskilt opplæringstilbud for nyankomne elever, jf. opplæringsloven(oppll.) § 2-8 (innføringstilbud.) Det følger av denne bestemmelsen at kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbud for nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler.

Forskrift til opplæringsloven (forskriften) § 14A-1 bestemmer forholdet mellom tallet på lærere og tallet på elever i ordinær undervisning på en grunnskole. Spørsmålet er om elever i et innføringstilbud er å anse som elever i ordinær undervisning, og at forholdstallet på skolenivå mellom lærer og elever også gjelder for skoler som har et særskilt organisert opplæringstilbud (innføringstilbud).

I og med at innføringstilbudet er et ordinært opplæringstilbud for elever med rett til det, jf. oppll. § 2-8, mener vi lærernormen også vil gjelde for skoler som har egne klasser eller grupper med særskilt opplæringstilbud for nyankomne elever. Vi er enig med Utdanningsforbundet i at elever i innføringstilbud skal tas med i beregningen av antall elever ved skolen, som vil ha betydning for forholdstallet mellom lærer og elever på skolenivå.

Vi har lagt spørsmålet frem for Kunnskapsdepartementet som er enig i at innføringstilbud etter oppll. § 2-8 er ordinære opplæringstilbud som skal tas med i beregningen av forholdet mellom antall elever og lærere etter regelen om lærertetthet i forskriften § 14A-1.

Vår referanse: