Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-10-2012

5. Internkontroll

Skoleeier er ansvarlig for at skolepersonalet har tilstrekkelige forutsetninger for å kunne oppfylle pliktene i opplæringsloven § 15-3. Skoleeier har ansvar for at kravene i opplæringsloven blir fulgt opp, jf. opplæringsloven § 13-10.

Skoleeier skal ha internkontroll for å sikre at regelverket blir fulgt.

Les mer om kravet til internkontroll her