Krav til engelskkunnskaper ved inntak til videregående opplæring for voksne

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Rogaland om fylkeskommunen kan stille krav til engelskkompetanse ved inntak i videregående opplæring som er særskilt tilrettelagt for voksne.

Vi viser til henvendelse fra Fylkesmannen i Rogaland hvor Utdanningsdirektoratet blir bedt om å vurdere om fylkeskommunen kan stille krav til engelskkompetanse ved inntak i videregående opplæring som er særskilt tilrettelagt for voksne.

Utdanningsdirektoratet har tatt saken opp med Kunnskapsdepartementet som svarer følgende i brev til direktoratet:

“b) Kan det stilles krav om engelskkunnskaper ved inntak til videregående opplæring for voksne, jf. opplæringsloven § 4A-3?

Det fremgår av opplæringsloven § 4A-3 første ledd første punktum at voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring. Hva som ligger i begrepet "fullført grunnskolen eller tilsvarende" er ikke nærmere avklart eller problematisert i forarbeidene til bestemmelsen. Engelsk er et grunnleggende fag i norsk grunnskole. Dette fremgår også av kravene for å få vitnemål i grunnskolen. I forskrift til opplæringsloven § 4-33 Vitnemål i grunnskolen, første ledd, er det fastslått at alle deltakere skal ha vitnemål når de fullfører grunnskoleopplæringen og kravet til vitnemål er sluttvurdering i fagene norsk, engelsk og matematikk, og to av fagene matematikk muntlig, naturfag, samfunnsfag eller religion, livssyn og etikk (RLE). En utenlandsk søker som har gjennomgått grunnskole i sitt hjemland uten å ha hatt engelsk som fag, kan etter departementets syn ikke sies å ha fullført "tilsvarende" norsk grunnskole. Det vises også til kravet i forskriften § 6-10 Vilkår for inntak til vidaregåande trinn 1, bokstav b), der det er et vilkår for inntak at vedkommende "har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller har kunnskap og dugleik på nivå med norsk grunnskole."

Et annet forhold er at vedkommende til tross for manglende engelskopplæring i grunnskolen likevel kan ha tilstrekkelige engelskkunnskaper og ferdigheter, og dermed tas inn på bakgrunn av sin realkompetanse. Det fremgår av forskriften § 6-27 Kartlegging og vurdering av realkompetanse for vaksne med rett til vidaregåande opplæring at fylkeskommunen plikter å sørge for at voksne får kartlagt og vurdert sin realkompetanse, slik at denne kompetansen kan danne grunnlag for søknad om inntak.

Det fremgår av opplæringsloven § 4A-3 første ledd at opplæringen for voksne skal tilpasses behovet til den enkelte. Departementet har tidligere avklart at denne formuleringen først og fremst gir rett til tilpasning med tanke på tid, sted, lengde, progresjon og at opplæringen bygger på den voksnes formal- og realkompetanse.

Søkere som ikke fyller vilkårene for inntak til videregående opplæring for voksne etter opplæringsloven § 4A-3 fordi de mangler fag fra grunnskolen, har rett til grunnskoleopplæring for voksne i henhold til opplæringsloven § 4A-1, eventuelt også spesialundervisning på grunnskolens område i henhold til opplæringsloven § 4A-2.

Departementets konklusjon på spørsmål b:

Det er et krav om engelskkunnskaper ved inntak til videregående opplæring for voksne etter opplæringsloven § 4A-3.”

Vår referanse: 2010/1103