Sykling på skoleveien

Oppdateringer 2016
August - Vi har gjort noen endringer og presiseringer i forskriften, som trådde i kraft 1. august 2016. 

Det er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke.

Paragraf 12-1 første ledd bokstav d står det:

I ordensreglementet for skolen bør det takast inn føresegner som nærmare regulerer trafikktryggleik og andre førebyggjande tiltak. Foreldra avgjer om barna får sykle til skolen eller ikkje.

Ulykkesforsikring for elever

Forsikringa skal gi eleven dekning for ulykker eller skader som har skjedd på vei mellom hjemmet og skolen. Kommunens forsikring skal også omfatte elever der foreldrene ikke følger skolens anbefalinger.

 Gjeldende forskrift finner du her § 12-1