Foreldres rett til informasjon og deltakelse i skolemiljøsaker

I denne tolkningsuttalelsen har Utdanningsdirektoratet svart Fylkesmannen i Oslo og Akershus om hva slags rett en forelder med foreldreansvar, men ikke samværsrett, har til informasjon og deltakelse i saker om skolemiljø.

Siden skolemiljøsaker er viktig for barnets trivsel og læring på skolen, er det en sentral del av foreldreansvaret at foreldrene gis rett til å ivareta barnets rettigheter gjennom blant annet informasjon og deltakelse på møter. På bakgrunn av dette mener vi at barneloven § 30 og rundskrivet gir en forelder med foreldreansvar rett til både informasjon om barnet sitt i saker om skolemiljø og til deltakelse i møter, herunder for eksempel tverrfaglige møter, evalueringsmøter, mv.

Gjelder

I tolkningen tar vi også stilling til om foreldre med foreldreansvar har rett til å bli innkalt til tverrfaglige møter, evalueringsmøter o.l., og om han eller hun har rett til å være med å utarbeide tiltak i skolens aktivitetsplaner.

Innholdet i bestemmelse barneloven §30 er fastlagt nærmere i Kunnskapsdepartementets rundskriv F-036-98:

«I tilfelle der foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har også begge foreldrene rett til den samme informasjon om barnets skolegang fra skolens side […] En konsekvens av at begge foreldrene har rett til samme informasjon, blir at dersom den ene foreldrene som barnet ikke bor hos, henvender seg til skolen og ber om å få informasjon direkte til seg selv, plikter skolen å imøtekomme det. Forelderen trenger heller ikke henvende seg til skolen i hvert enkelt tilfelle der han/hun ønsker informasjon. Det er til-strekkelig at man helt generelt ber om å få det.»

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}