Dusjing i skolen

Kroppsøving er et fag som skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil på kort og lang sikt. Faget skal blant annet bidra til at barn og unge utvikler selvtillit, positiv oppfatning av egen kropp, selvinnsikt og identitetsforståelse.

Noen elever kan oppleve dusjing som problematisk og oppleve situasjonen som utrygg. Dusjing er ikke omhandlet i opplæringsloven. Dersom dusjing er en utfordring for den enkelte, er det viktig at skolen ikke griper inn i enkeltelevers integritet på en måte som ikke fremmer deres helse, trivsel og læring, jf. opplæringsloven § 9a-1.