Klageinstans for avslag på inntak til vg2

Spørsmål om klageinstans for avslag på inntak til vg2

Vi viser til brev datert 01.08.2017 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen har fått en henvendelse fra Oslo kommune med spørsmål om forståelsen av opplæringsloven (oppll.) § 15-2.

Bakgrunn

Saken gjelder en elev som kun har bestått to fag på vg1. Fylkeskommunen mener derfor at eleven ikke har den kompetansen som er nødvendig for å følge opplæringen på neste nivå, jf. forskrift til opplæringsloven (forskriften) § 6-37. Det er opplyst at eleven har fått tilbud om å gå vg1 på nytt på samme skole og samme utdanningsprogram, men avslag på å fortsette på vg2. Oslo kommune opplyser at de har mottatt en klage på vedtak om avslag på inntak til vg2, og de har spurt Fylkesmannen om hvem som er klageinstans i slike saker.

Utdanningsdirektoratet tar ikke stilling til enkeltsaker, men gir generelle råd om hvordan opplæringsloven med tilhørende forskrifter er å forstå.

Vår vurdering

I oppll. § 15-2 er det fastsatt særlige regler om klageinstans. Etter bestemmelsens andre ledd er departementet (delegert til fylkesmannen) klageinstans for enkeltvedtak om inntak i den videregående opplæringen. Fylkesmannen kan imidlertid ikke overprøve et vedtak i fylkeskommunen om hvilket utdanningsprogram på videregående trinn 1 eller programområde på videregående trinn 2 og 3 søkeren skal tas inn på, jf. oppll. § 15-2 tredje ledd første punktum. For slike vedtak gjelder reglene om klageinstans etter forvaltningsloven (fvl.) § 28.

Når en søker klager på vedtak om avslag på inntak til vg2, er spørsmålet om dette kan anses som et enkeltvedtak om inntak i den videregående opplæringen, jf. oppll. § 15-2 andre ledd, eller om dette er et vedtak om hvilket utdanningsprogram på videregående trinn 1 eller programområde på videregående trinn 2 og 3 søkeren skal tas inn på, jf. oppll. § 15-2 tredje ledd første punktum.

Rekkevidden av ordlyden «inntak til videregående opplæring» i oppll. § 15-2 andre ledd er ikke nærmere presisert i verken lov eller forarbeider. I merknad til oppll. § 15-2 heter det at fylkesmannen ikke skal «vere klageinstans for enkeltvedtak om kva for kurs eller skole søkjaren skal gå på, berre om vedkommande skal takast inn på vidaregående opplæring eller ikkje», jf. Ot. prp. nr. 46 (1997-1998). En alminnelig språklig forståelse av ordlyden «inntak til videregående opplæring» kan tilsi at et vedtak om avslag på inntak til vg2 også er omfattet av denne ordlyden. Oppll. § 15-2 andre ledd bør likevel sees i sammenheng med forskriften § 3-67. Hvorvidt en søker som ikke oppfyller vilkårene for inntak til vg2 og vg3 etter forskriften § 6-28 første ledd kan tas inn til neste nivå, beror på om fylkeskommunen etter en «heilskapleg vurdering finn det forsvarleg.», jf. forskriften § 6-37 første ledd. Dette er en skjønnsmessig vurdering som vi anser at en fylkeskommunal instans står nærmest til å vurdere.

Vi viser også til oppll. § 15-2 i sin helhet. Etter bestemmelsens andre og tredje ledd er fylkesmannen angitt som klageinstans for følgende enkeltvedtak i videregående opplæring: spesialundervisning, inntak til særskilt språkopplæring etter oppll. § 3-12, inntak til særskilt utdanningsprogram, tap av retten til videregående opplæring etter oppll. §§ 3-8 og 4-6, opplæring i opptil to år ekstra etter oppll. § 3-1 femte ledd og enkeltvedtak om det fysiske skolemiljøet etter oppll. § 9 A-7. For andre vedtak er utgangspunktet at klagen går til fylkeskommunal instans etter fvl. § 28, jf. Helgeland  s. 382. Siden vedtak om avslag på inntak til vg2 eller vg3 ikke er nevnt uttrykkelig i § 15-2 andre ledd, anser vi det som mest nærliggende å falle tilbake på utgangspunktet om fylkeskommunal klageinstans. Dette stemmer også overens med hvordan vi tidligere har forstått denne bestemmelsen, kfr. brev til fylkeskommunene datert 28.10.2009.

På bakgrunn av dette mener vi at reglene om klageinstans etter fvl. § 28 kommer til anvendelse ved klage på vedtak om avslag på inntak til vg2 etter forskriften § 6-37.