Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2020

Utgått

2. Grunnskolen

2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen

2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn

Skoleeier kan omdisponere inntil 5 prosent av timene i fagene til andre fag. Det innebærer at den nasjonale fag- og timefordelingen for 1.-10.trinn vil være veiledende for inntil 5 prosent av timene. Minstetimetallet i det enkelte fag vil være på 95 prosent, mens inntil 5 prosent av timene kan omdisponeres fra et fag til et eller flere andre fag. Elevene har fremdeles rett til samlet minstetimetall som fremgår av tabellene 1, 2 og 3. 

Det er opp til skoleeier å bestemme fordelingen av de fleksible timene på det enkelte årstrinn. Omdisponering av timer mellom fag kan likevel bare skje innenfor de enkelte hovedtrinnene. Med hovedtrinn mener vi 1.-4., 5.-7. og 8.–10. årstrinn, jf. tabell 1,2 og 3. 

Hvis skoleeier benytter seg av muligheten for å omdisponere inntil 5 prosent av timene i fagene, skal den endrede fag- og timefordelingen fastsettes som en lokal forskrift. 

Forskrift til opplæringsloven § 1-1 andre ledd 

2.1.2 Valgfag for elever på ungdomstrinnet

Det er skoleeier som bestemmer hvilke valgfag den enkelte skole skal tilby. Skoleeier plikter å sette i gang to ulike valgfag per skoleår ved hver skole. 

Timene som er avsatt til valgfag kan i stedet brukes til å ta fag fra videregående opplæring (jf. punkt 2.1.5). 

Følgende valgfag tilbys skoleåret 2020-2021:

 • Demokrati i praksis
 • Design og redesign
 • Friluftsliv (tidligere Natur, miljø og friluftsliv)
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Idéer og praktisk forskning (tidligere Forskning i praksis) 
 • Innsats for andre
 • Internasjonalt samarbeid
 • Kulturarv (tidligere Levande kulturarv)
 • Medier og kommunikasjon (tidligere Media og informasjon) 
 • Praktisk håndverksfag
 • Produksjon for scene (tidligere Sal og scene)
 • Programmering
 • Reiseliv
 • Teknologi og design (tidligere Teknologi i praksis 
 • Trafikk
 • Utvikling av produkter og tjenester (tidligere Produksjon av varer og tjenester)

Forskrift til opplæringsloven § 1-14 og § 1-15. 

Rundskriv Udir 7-2012

2.1.3 Fastsatt timetall

Det er fastsatt et samlet minstetimetall for elever på 1.-7. trinn og for elever på 8.-10. trinn som elevene har rett til. Skoleeier har plikt til å gi dette timetallet, men står fritt til å tilby flere timer.

Friskoler som er godkjent for å følge LK06 fullt ut, jf. forskrift til friskoleloven §2A-4b, står også fritt til å tilby flere timer. Et utvidet timetall utløser ikke økt tilskudd, og timene kan kun brukes til opplæring etter læreplanene i Kunnskapsløftet. Fag- og timefordelingen fastsettes av skolens styre. Friskoler som er godkjent for å drive etter alternative læreplaner, jf. forskrift til friskoleloven §§ 2A-2, 2A-3, 2A-4 og 2A-4a, må få fag- og timefordelingen godkjent som en del av skolens læreplaner.

Timetallet i fag er fastsatt for hovedtrinn. For alle fag unntatt norsk/samisk, matematikk, engelsk og naturfag er timetallet fastsatt for barnetrinnet (1.-7. årstrinn) og for ungdomstrinnet (8.-10. årstrinn). For fagene norsk/samisk, matematikk, engelsk og naturfag er timene fastsatt for 1.-4. årstrinn, 5.-7. årstrinn og 8.-10. årstrinn. På 5.-7. trinn er det avsatt 76 timer til fysisk aktivitet. 

Timetallet i fag er gjort veiledende med inntil 5 prosent, jf. punkt 2.1.1, men elevene skal likevel ha det samlede minstetimetallet. Innenfor minstetimetallet fastsetter skoleeier fag- og timefordelingen på årstrinn. Den enkelte skole har frihet til å tilrettelegge undervisningsenheter innenfor det fastsatte timetallet. Dersom skoleeier har gjort bruk av 5 prosent fleksibilitet (jf. punkt 2.1.1), må skolen følge den lokale fag- og timefordelingen som skoleeier har fastsatt.

2.1.4 Fremmedspråk, fordypning, arbeidslivsfag

Det er en felles læreplan i fremmedspråk som gjelder for alle fremmedspråk bortsett fra engelsk, svensk og dansk. Nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, finsk eller tegnspråk kan være fremmedspråk for elever som ikke har språket som første- eller andrespråk. 

Elever på 8.–10. årstrinn skal enten ha arbeidslivsfag, fremmedspråk eller fordypning i engelsk, norsk, samisk eller matematikk. 

Når en elev har valgt enten arbeidslivsfag, fremmedspråk eller fordypning i engelsk, norsk, samisk eller matematikk, skal eleven normalt ha faget på hele ungdomstrinnet. I løpet av første semester på 8. trinn kan elevene, i samråd med skolen, gjøre omvalg. Når særlige hensyn tilsier det, kan skoleeier innvilge overgang på et senere tidspunkt. Uansett når omvalget foretas, skal eleven ved slutten av 10. årstrinn bare vurderes i det nye faget og etter fastsatte kompetansemål etter 10. årstrinn. 

Forskrift til opplæringsloven § 1-8 første ledd.

Hvilke fremmedspråk skal skoleeier tilby?

Skoleeier skal tilby opplæring i fremmedspråk etter læreplanen i fremmedspråk på nivå I i minst ett av de fire språkene tysk, fransk, spansk eller russisk. I tillegg kan skoleeier tilby andre språk, også ikke-europeiske, etter samme læreplan. Skoleeier bestemmer hvilke fremmedspråk elevene skal få tilbud om, og hvordan tilbudet/tilbudene skal organiseres. Elever som velger fremmedspråk på ungdomstrinnet, må velge ett av de fremmedspråkene som skoleeier tilbyr. 

Forskrift til opplæringsloven § 1-8 andre ledd. 

Fordypning i engelsk, norsk, samisk eller matematikk

Muligheten til fordypning i engelsk, norsk, samisk eller matematikk er et alternativ for elever som ønsker å øke sin kompetanse i ett av disse fagene i stedet for å begynne med et nytt fremmedspråk. Skoleeier bestemmer hvilke fordypningsfag elevene skal få tilbud om, og hvordan dette skal organiseres. 

Forskrift til opplæringsloven § 1-8 tredje ledd. 

Konsekvenser for elever som velger fordypning i norsk, engelsk, samisk eller matematikk eller arbeidslivsfag

Elever som ikke er fritatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk, og som ikke har hatt opplæring i andre fremmedspråk enn engelsk i grunnskolen, skal begynne med ett fremmedspråk i tillegg til engelsk i videregående opplæring ved studieforberedende utdanningsprogram. Disse elevene skal, i tillegg til 113 timer på Vg1 og 112 timer på Vg2, ha 140 timer i fremmedspråket på Vg3. Timer til valgfrie programfag på Vg3 reduseres tilsvarende. Se egne kolonner i tabellene 4, 7, 9, 13 og 15. 

Elever med opplæring i samisk, kvensk eller finsk, og som ikke har fremmedspråk i grunnskolen, kan velge fremmedspråk i videregående opplæring. 

Forskrift til opplæringsloven § 1-10.

Krav til fremmedspråk i studieforberedende utdanningsprogram
Ungdomsskolen Med fremmedspråk i ungdomskolen, nivå I Uten fremmedspråk i ungdomsskolen 
Videregående opplæring(vgo)Fortsetter med samme fremmedspråk i vgo som i ungdomsskolenStarter med et nytt fremmedspråk i vgo Obligatorisk med fremmedspråk på nivå II 
Vg1Fremmedspråk, nivå II Fremmedspråk, nivå I Fremmedspråk, nivå I+II 
Vg2 Fremmedspråk, nivå IIFremmedspråk, nivå I Fremmedspråk, nivå I+II
Vg3   Fremmedspråk, nivå I+II

Forklaring til tabellen:

Vi viser til punkt 3.3.1.3.

Elever som har hatt nivå I et fremmedspråk i grunnskolen, og som fortsetter med opplæring i det samme språket i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå II i videregående skole. 

Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, men velger et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå I i det nye fremmedspråket. 

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen skal ha fremmedspråk på nivå II på studieforberedende utdanningsprogram. Opplæringen er lagt over tre år. 

Forskrift til opplæringsloven § 1-10. 

2.1.5 Tilbud om fag fra videregående opplæring for elever på ungdomstrinnet

Elever som har tilstrekkelig kompetanse i grunnskolefag kan følge opplæringen i ett eller flere fellesfag eller programfag på videregående nivå. Fagene på videregående nivå må bygge på fag i grunnskolen. 

Kommunen gjør enkeltvedtak om at eleven på ungdomstrinnet skal ta et eller flere fag i videregående opplæring. Statsforvalteren er klageinstans. Før kommunen gjør enkeltvedtaket, skal det innhentes samtykke fra eleven eller foreldrene til eleven. 

Elever som følger opplæring på videregående nivå kan ta i bruk timene i valgfag, og inntil 60 % av timene i faget utdanningsvalg til denne opplæringen. 

Eleven skal ha underveisvurdering og sluttvurdering etter kapittel 3 i faget, både på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Elever på ungdomstrinnet som avslutter et fag tidligere enn det som følger av fag- og timefordelingen og læreplanen, skal være med i trekket til eksamen i faget det opplæringsåret faget blir avsluttet. Om eleven blir trukket ut til eksamen, kommer denne eksamenen i tillegg til de eksamener som departementet har fastsatt at eleven skal ha på 10. årstrinn. 

Forskrift til opplæringsloven § 1-15 og § 3-25

Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir-4-2013

2.1.6 Fysisk aktivitet

Elever på 5.-7. årstrinn har rett til jevnlig fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. Til sammen utgjør dette 76 timer. Formålet er å legge til rette for en mer variert og aktiv skoledag for alle elever uavhengig av funksjonsnivå. Aktiviteten er ikke ment å være opplæring i fag, men skal omfattes av retten og plikten til grunnskoleopplæring.

Forskrift til opplæringsloven § 1-1a.

2.1.7 Fleksibel time

Fag- og timefordelingen for 1.–7. trinn omfatter 38 fleksible timer. Disse timene skal brukes til opplæring i de fagene og på det trinnet skoleeier mener er mest tilrådelig ut fra lokale behov. De fleksible timene må brukes på fag som inngår i fag- og timefordelingen i tabell 1, 2 eller 3.

2.1.8 Særskilt for elever med opplæring i samisk, kvensk eller finsk

Det er utarbeidet spesielle fag- og timefordelinger for elever som følger Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Samisk (Kunnskapsløftet samisk), jf. punkt 2.3.

Elever som ikke følger Kunnskapsløftet samisk, men skal ha opplæring i samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk, skal følge ordinær fag- og timefordeling etter tabell 1 med tilpasninger (jf. punkt 2.2).

2.1.8.1 Fritak fra fremmedspråk/fordypning

Elever som får opplæring etter læreplaner i samisk som første- eller andrespråk er unntatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk/fordypning. Elever som får opplæring etter læreplaner i samisk som første- eller andrespråk har likevel rett til opplæring i fremmedspråk eller fordypning dersom de ønsker det.

Elever som følger læreplanen i kvensk eller finsk som andre språk kan etter søknad få fritak fra opplæring og vurdering i fremmedspråk/fordypning.

Forskrift til opplæringsloven § 1-9.

2.1.8.2 Læreplaner for elever med opplæring i samisk, kvensk eller finsk
Læreplan i samisk

Elever med opplæring i samisk følger enten læreplan i samisk som førstespråk eller læreplan i samisk som andrespråk. Elever som følger læreplan i samisk som andrespråk, må velge samisk 2, 3 eller 4.

Norsk for elever med samisk som førstespråk eller andrespråk

Elever som har opplæring i samisk som førstespråk, følger normalt læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever med opplæring i samisk som andrespråk følger ordinær læreplan i norsk, med fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Læreplan i kvensk eller finsk som andrespråk

Elever med opplæring i kvensk eller finsk følger læreplanen i kvensk eller finsk som andrespråk. Elever med opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk følger ordinær læreplan i norsk, med fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

2.1.8.3 Samisk og norsk som førstespråk

Elever kan få opplæring i både samisk og norsk som førstespråk.

Skoleeier fastsetter hvordan tilbudet skal organiseres. For å oppnå tilstrekkelig timetall i begge språkene, gis skoleeier myndighet til å omdisponere inntil 5 prosent fra andre fag til samisk og norsk. Dette kommer i tillegg til den generelle fleksibiliteten på 5 prosent (jf. punkt 2.1.1). Elever med to førstespråk bør få tilbud om timer i tillegg til ordinært timetall. Tilrettelegging av tid skal drøftes med eleven og foreldrene.

2.2 Ordinær fag- og timefordeling

Fag- og timefordelingen i tabell 1 gjelder for alle som ikke skal ha spesiell fag- og timefordeling (jf. punkt 2.3 og 2.4). 

Tabell 1 Ordinær fag- og timefordeling for elever på 1.-10.trinn skoleåret 2020-20212
Fag/trinn1.–4.
trinn
5.–7.
trinn
Sum8.–10.
trinn
Sum
grunnskole
KRLE427153580
Norsk93144113723981770
Matematikk5603288883131201
Naturfag187179366249615
Engelsk138228366222588
Fremmedspråk /
fordypning/arbeidslivsfag
0222222
Samfunnsfag   385 249 634
Kunst og håndverk   477 146 623
Musikk   285 83 368
Mat og helse   114 83 197
Kroppsøving   478223  701
Valgfag3   0 171171 
Utdanningsvalg    0 110110 
Fleksibel time   38 0 38
Fysisk aktivitet  0 76 76 076 
Samlet minstetimetall    5272 2622 7894

 


2 Skoleeier kan omdisponere inntil 5 prosent av timetallet i fag til andre fag, jf. punkt 2.1.1. Elevene har fremdeles rett til det samlede totale minstetimetallet.

3 Timetallet i valgfag skal fordeles med 57 timer på hvert trinn.

2.2.1 Særskilt for elever med opplæring i samisk, kvensk eller finsk som andrespråk

Elever som har opplæring i samisk som første- eller andrespråk, eller kvensk eller finsk som andrespråk og ikke følger Kunnskapsløftet-Samisk, skal følge ordinær fag- og timefordeling etter tabell 1.

Elevene følger læreplanene i samisk som første- eller andrespråk. Opplæringen i kvensk eller finsk følger læreplanen i kvensk eller finsk som andrespråk. Elever som har opplæring i samisk som førstespråk følger normalt læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever med opplæring i samisk som andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk følger læreplanen i norsk, med fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Opplæringen i alle andre fag skal følge læreplanene i Kunnskapsløftet.

Skoleeier bestemmer organiseringen av opplæringen i samisk eller kvensk eller finsk og eventuelt fremmedspråk, men skal drøfte ulike løsninger med eleven og foreldrene.

For elever med samisk, kvensk eller finsk på barnetrinnet

Elever som har opplæring i samisk, kvensk eller finsk skal ha minst 1562 timer samlet i første- og andrespråket fordelt på minst 954 timer til førstespråket og minst 608 timer til andrespråket. Dette er 190 timer mer enn ordinære elever har i norsk (jf. tabell 1). Organiseringen av opplæringen i samisk, kvensk eller finsk kan gjøres på ulike måter:

1. Elever med samisk, kvensk eller finsk kan ha 190 timer mer enn ordinære elever (samlet timetall 5234 + 190 = 5424)
2. Den ordinære ordningen med inntil 5 prosent fleksibilitet (jf. punkt 2.1.1) kan brukes til opplæring i samisk, kvensk eller finsk
3. Ordningene i punkt 1 og punkt 2 kan kombineres: Bruk av inntil 5 prosent omdisponering fra andre fag (jf. punkt 2.1.1) kan kombineres med tilleggstimer

For elever med samisk, kvensk eller finsk på ungdomstrinnet

Elever som har opplæring i samisk er fritatt fra opplæring i fremmedspråk, men kan likevel velge fremmedspråk.

Elever som får opplæring etter læreplanen i kvensk eller finsk som andrespråk, kan søke om fritak fra opplæring og vurdering i fremmedspråk/fordypning. I timene som er fastsatt for fremmedspråk/fordypning, skal elever som har fått fritak, ha opplæring i norsk og/eller kvensk eller finsk. Skoleeier bestemmer hvilke språk eleven skal ha opplæring i, og hvordan tilbudet skal organiseres.

Elever som har opplæring i samisk, kvensk eller finsk skal ha minst 512 timer i første- og andrespråket fordelt på minst 284 timer til førstespråket og minst 228 timer til andrespråket. Dette er 114 timer mer enn ordinære elever har i norsk (jf. tabell 1). Organiseringen av opplæringen i samisk

vil avhenge av om eleven velger fremmedspråk eller ikke. For elever som ikke velger fremmedspråk, omdisponeres timer fra dette faget til første- og andrespråket.

Elever med samisk, kvensk eller finsk kan velge et lavere minstetimetall i fremmedspråk enn 222 timer, men ikke lavere enn 190 timer. For elever som velger fremmedspråk/fordypning kan timer til dette faget organiseres på ulike måter:

 1. Skoleeier kan gi inntil 114 timer tillegg til ordinært minstetimetall.
 2. Den generelle ordningen med omdisponering av 5 prosent av timetallet kan brukes til fremmedspråk (jf. punkt 2.1.1).
 3. Punkt 1 og punkt 2 kan kombineres. Bruk av inntil 5 prosent omdisponering fra andre fag (se punkt 2.1.1) kan kombineres med tilleggstimer

2.3 Fag- og timefordeling etter Kunnskapsløftet Samisk

Alle elever i samiske distrikt (forvaltningsområdet for samiske språk) skal følge
Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Samisk etter tabell 2.

Kommuner i samiske distrikt kan vedta lokal forskrift4 om opplæring i samisk for alle elever i grunnskolealder. Kommuner kan likevel ikke pålegge opplæring i samisk som første- eller andrespråk. Et eventuelt pålegg om opplæring i samisk for alle grunnskoleelever forutsetter kommunalt fastsatte planer for opplæring og tilleggstimer for de berørte elevene.

Tabell 2 Fag- og timefordeling for Kunnskapsløftet samisk, 1.-10. trinn, skoleåret 2020-20215
Fag1.–4.            5.–7.           Sum8.–10. årstrinnSum
1.-10. årstrinn
KRLE427153580
Førstespråk samisk/norsk6423129542841238
Andrespråk norsk/samisk (samisk 2 eller 3) eller kvensk eller finsk608228836
Matematikk5603288883131201
Naturfag187179366249615
Engelsk138228366222588
Fremmedspråk6 / fordypning/ arbeidslivsfag00
(171)6
0
(171)6
Samfunnsfag   385 249634 
Kunst og håndverk/duodji   477 146623 
Musikk   285 83368 
Mat og helse   114 83197 
Kroppsøving   478 223 701
Valgfag    1717 1717
Utdanningsvalg0 110110 
Fleksibel time    38 038
Fysisk aktivitet  0 76 76 0 76
Fleksibel pott
    108 108
Samlet minstetimetall   546226228084
Spesielt for elever på 8.-10. trinn som velger fremmedspråk/ fordypning

Elever som velger fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag skal ha 171 timer i faget. For å få tilstrekkelig antall timer til faget, kan inntil 63 timer omdisponeres fra andre fag til fremmedspråk/fordypning gjennom den generelle adgangen til omdisponering av inntil 5 prosent av timene mellom fag (se punkt 2.1.1). Skoleeier kan gi inntil 114 timer i tillegg til ordinært minstetimetall for elever som velger fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag.

Spesielt for elever på 1.-7.trinn som ikke har opplæring i samisk

Elever som følger Kunnskapsløftet samisk, men ikke har opplæring i samisk, skal ha 1372 timer norsk (jf. tabell 1). Disse elevene har rett til alternative opplegg i de 190 timene som er differensen mellom timetallet i samisk + norsk (jf. tabell 2) og timetallet i norsk for elever uten opplæring i samisk (1562 – 1372 = 190).

Spesielt for elever på 8.-10.trinn som ikke har opplæring i samisk

Elever som følger Kunnskapsløftet samisk og ikke har opplæring i samisk, skal ha minst 398 timer norsk og minst 222 timer fremmedspråk. De følger fag- og timefordelingen etter tabell 1.

Fleksibel pott

En fleksibel pott på 108 timer for elever uten fremmedspråk, skal brukes til å styrke opplæringen i første- og/eller andrespråket. Skoleeier skal i samråd med elevene og foreldrene, avgjøre hvordan timene skal fordeles.


4) Opplæringsloven § 6-2 fjerde ledd
5) Skoleeier kan omdisponere inntil 5 prosent av timetallet i fag og fleksibel pott til andre fag, jf. punkt 2.1.1. Elevene har fremdeles rett til det samlede totale minstetimetallet.
6) Elever som velger fremmedspråk/språklig fordypning skal ha 171 timer i faget
7) Timene i valgfag skal fordeles med 57 timer på hvert trinn.

2.4 Fag- og timefordeling for elever med tegnspråk som førstespråk

Fag- og timefordelingen i tabell 3 gjelder for elever som har tegnspråk som førstespråk.

Tabell 3 Fag- og timefordeling for elever med tegnspråk som førstespråk, 1.-10. trinn, skoleåret 2020-20208 
Fag/trinn1.-4.
Trinn
5.-7.trinnSum8.–10. trinnSum grunnskole
KRLE427153580
Norsk for elever med tegnspråk135970020596782737
Samisk førstespråk9     
Matematikk 560328  888 313 1201
Naturfag 187 179 366 249 615
Engelsk for elever med tegnspråk 138228366222 588
Fremmedspråk /
fordypning / arbeidslivsfag
0 222222
Samfunnsfag  385 249634
Kunst og håndverk   477 146623
Drama og rytmikk /
musikk 
   28583 368
Mat og helse  11483 197
Kroppsøving 478 223 701
Valgfag 10    171171
Utdanningsvalg 0110110
Fleksibel time    38 0 38
Fysisk aktivitet  0 76 76 76
Samlet minstetimetall    5959 2902 8861

Timetall for elever med tegnspråk som førstespråk

Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk som førstespråk, skal i andre fag enn norsk og norsk tegnspråk ha samme timetall som andre elever.

I norsk for elever med tegnspråk er det fastsatt et felles timetall som skoler og skoleeiere skal fordele med utgangspunkt i læreplanene i disse fagene. Timetallet for 1.–7. trinn er delt i et minstetimetall på 1.–4. årstrinn og et minstetimetall på 5.–7. årstrinn.

Den lokale fordelingen av timene mellom norsk for elever med tegnspråk skal legge til grunn en best mulig samlet måloppnåelse for den enkelte elev. Det er en forutsetning at målene i læreplanene i norsk for elever med tegnspråk ikke blir fraveket. Den enkelte elev og foreldrene må samtykke i fordelingen.

Læreplaner for elever med tegnspråk som førstespråk

Elevene skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene i alle fag, men har i fagene tegnspråk, norsk, engelsk og musikk rett til opplæring i samsvar med

 • Læreplan i norsk tegnspråk
 • Læreplan i norsk for elever med tegnspråk med fritak fra vurdering i skriftlig sidemål11
 • Læreplan i engelsk for elever med tegnspråk
 • Læreplan i drama og rytmikk for elever med tegnspråk (erstatter musikk)

Kunnskapsløftet for elever med tegnspråk som førstespråk

Fritak fra fremmedspråk / fordypning/ arbeidslivsfag

Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk, kan søke om fritak fra opplæring og vurdering i fremmedspråk eller fordypning. I timene som er fastsatt for fremmedspråk/fordypning/ arbeidslivsfag, skal elever som er innvilget fritak, ha forsterket opplæring i norsk, engelsk eller tegnspråk. Skoleeier fastsetter i hvilket språk eleven skal få forsterket opplæring og hvordan tilbudet skal organiseres.

Forskrift til opplæringsloven § 1-9 andre ledd

Elever med både tegnspråk og samisk som førstespråk

Elever kan få opplæring i både tegnspråk og samisk som førstespråk. Elevene skal følge fag- og timefordelingen i tabell 3 for elever med tegnspråk som førstespråk.

Elever som har opplæring i samisk som førstespråk etter tabell 2, skal ha 1238 timer opplæring i faget. For elever som har opplæring både i tegnspråk og samisk som førstespråk, gis skoleeier myndighet til å omdisponere inntil 5 prosent fra andre fag til samisk. Dette kommer i tillegg til den generelle fleksibiliteten på 5 prosent (se punkt 2.1.1). I tillegg skal 222 timer fra fremmedspråk brukes til opplæring i samisk. Til sammen utgjør dette 1082 timer. For å oppfylle timetallet til samisk som førstespråk, bør elever med samisk få tilbud om timer i tillegg til ordinært timetall. Skoleeier har ansvar for å organisere tilbudet. Tilrettelegging av tid skal drøftes med eleven og foreldrene.


8) Skoleeier kan omdisponere inntil 5 prosent av timetallet i fag til andre fag, jf. punkt 2.1.1. Elevene har fremdeles rett til det samlede totale minstetimetallet.
9) Elever med samisk som førstespråk kan bruke inntil 10 % av timene fra andre fag, i tillegg til 222 timer fra fremmedspråk til opplæring i samisk.
10) Timetallet i valgfag skal fordeles med 57 timer på hvert trinn.
11) Læreplanen i norsk for elever med tegnspråk har ikke kompetansemål i sidemål.