Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir-4-2013

4. Rett til å ta faget på nytt som elev i videregående opplæring

4.1 Sluttvurdering og elevstatus

Forskrift til opplæringsloven § 3-14 femte ledd, lyder:

«Når ein elev har ein bestått sluttvurdering i eit fag, skal denne følgje eleven fram til kompetansebevis og vitnemål. Han eller ho kan då ikkje bli elev i faget på nytt. Elevar som har fått innvilga omval eller har fått sluttvurdering i eit fag frå vidaregåande opplæring på ungdomstrinnet, jf. § 1-15, kan velje om faget skal godkjennast etter § 1-16 eller om han eller ho vil ta faget på nytt som elev.»

Samanhengen mellom sluttvurdering og elevstatus

Når ein elev har fullført og bestått opplæringa i eit fag, skal sluttvurderinga følgje eleven fram til kompetansebevis og vitnemål. Eleven kan da ikkje få elevstatus i faget på nytt.

Ein elev som har fått sluttvurdering i eit fag frå vidaregåande opplæring på ungdomstrinnet, jf. § 1-15, kan velje om faget skal godkjennast etter
§ 1-16, eller velje å ta faget på nytt som elev i vidaregåande opplæring.

Hovedregelen er at en elev som har fullført og bestått opplæringen i et fag, ikke kan få elevstatus i faget på nytt. Det er et unntak for elever på ungdomstrinnet som har tatt fag fra videregående opplæring. Disse elevene har anledning til å ta faget på nytt som elev når de starter på videregående skole. Det innebærer at de selv velger om det faget de har fulgt, skal godkjennes i tråd med forskrift til opplæringsloven § 1-16 første ledd.

4.2 Føring av karakterer

Reglene for hvilken karakter som skal føres på vitnemål og kompetansebevis fremkommer av forskrift til opplæringsloven § 3-44 som viser til § 3-14.

Femte ledd lyder:

For elevar i vidaregåande opplæring som har fått sluttvurdering i eit fag som elev meir enn ein gong, jf. § 3-14, skal den siste karakteren som er 2 eller betre førast på vitnemålet eller kompetansebeviset.

Ungdomsskoleelever som tar fag i videregående opplæring, kan ta faget på nytt, uten å måtte melde seg opp som privatister. På vitnemålet skal den siste karakteren føres, hvis den er 2 eller bedre.

Det er også mulig for eleven å ta faget på nytt som privatist innenfor normal tid og dermed beholde retten til førstegangsvitnemål. Dersom en elev avbryter opplæringen på videregående nivå i løpet av ungdomstrinnet, det vil si før standpunktkarakter og eventuelt eksamenskarakter er satt, vil eleven beholde elevstatusen sin i det videregående faget. I slike tilfeller har ikke eleven brukt opp retten sin i faget.

4.3 Inntak og status

Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet har status som deltidselever i videregående opplæring i kraft av at de tar ett eller flere fag på videregående nivå. Når en elev senere tas inn til videregående opplæring, vil eleven få status som heltidselev, uavhengig av om eleven allerede har bestått ett eller flere fag fra det utdanningsprogrammet eleven er tatt inn på. Det samme gjelder for inntak til vg2 og vg3.

Forskrift til opplæringsloven