Ad forespørsel om krav på undervisning i musikk ved skifte av skole

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Hedmark om en elev har krav på undervisning i musikk ved skifte av skole.

Utdanningsdirektoratet viser til Deres e-post av 18.12.07 med forespørsel om en elev har krav på undervisning i musikk ved skifte av skole.

Problemstillingen er den at en elev har skiftet skole ved starten av 9. trinn. Den skolen hun tidligere gikk på hadde musikk på 9. trinn, mens den nye skolen avslutter sin undervisning i musikk på 8. trinn. Dette innebærer at eleven vil stå uten opplæring og karakter i musikk med mindre hennes nye skole plikter å tilby slik undervisning.

Det følger av opplæringsloven § 2-1 at barn og unge har rett til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med denne loven og tilhørende forskrifter. Innhold og vurdering i grunnskoleopplæringen følger av opplæringsloven § 2-3 og forskrifter gitt i læreplaner med hjemmel i denne paragrafen. Musikk er et fag i Kunnskapsløftet med krav til 85 timer undervisning i perioden 8.-10. årstrinn. Det følger av dette at barn og unge i utgangspunktet har krav på undervisning i musikk på ungdomstrinnet tilsvarende 85 timer.

Det er imidlertid fastsatt begrensninger i elevers rett til undervisning i forskrift til opplæringsloven § 1-5 ved skifte av skole. Det fremgår her at elever som bytter skole på grunn av flytting må følge timeplanen for den nye skolen selv om dette medfører at eleven fullfører grunnskolen med et lavere timetall, totalt eller i enkelte fag, enn de andre elevene, jf. kommentarutgave til Opplæringslova v/Helgeland s. 62.

Dette innebærer at eleven ikke har krav på musikkundervisning eller karakter i musikk i og med at hun har skiftet skole, jf. forskriftens § 1-5.

Vår referanse: 2007/4207