Gjennomføring av fag- og svenneprøver på engelsk

Utdanningsdirektoratet har svart Statsforvalteren i Agder om muligheten for å ta fag- eller svennebrev på engelsk. 

Vi viser til deres e-post 29.04.2022. Dere har blitt kontaktet av Agder fylkeskommune med spørsmål om utenlandske arbeidere, som jobber i engelskspråklig miljø, har mulighet til å ta fag- eller svenneprøven på engelsk. Dere ber om svar på to spørsmål.

  1. Kan fylkeskommunen oversette den teoretiske fagprøven til engelsk og sensurere svarene på engelsk lokalt?
  2. Kan fylkeskommunen deretter legge til rette for at fagprøven også kan gjennomføres på engelsk?

Vårt svar

Undervisningsspråket i norsk skole er norsk eller samisk.(1) Selv om dette ikke fremgår uttrykkelig av opplæringsloven, utledes det av eksempelvis opplæringsloven §§ 2-8 og 3-12. Læreplaner og eksamener (bortsett fra eksamen i engelsk eller fremmedspråk) er også på norsk eller samisk. Vi har også presisert at manglende ferdigheter i norsk ikke gir grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen.(2) Tilsvarende gjelder også for fag- eller svenneprøver og gjennomføringen av disse. Regelverket gir altså ikke fylkeskommunene hjemmel til å oversette eksamen til engelsk eller gjennomføre fag- eller svenneprøven på engelsk.

I forslag til ny opplæringslov foreslår departementet å presisere at opplæringsspråkene i Norge er norsk, samisk eller norsk tegnspråk.(3)

Konklusjon

Det er ikke anledning til å oversette den teoretiske eksamen eller legge til rette for gjennomføring av fag- eller svenneprøven på annet språk enn norsk eller samisk, ev. norsk tegnspråk.

Vår referanse: 2022/4043


 

1) Hvilke språk kan skoler undervise på?

2) Rundskriv Udir-2020 til § 3-29

3) Høringsnotat datert 26.08.2021, kapittel 10.5