6. Forsvarlig system for oppfyllelse av rettigheter etter opplæringsloven for beboere/pasienter i institusjon og ved opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom

Fylkeskommunen må ha et forsvarlig system for å sikre at opplæring, uavhengig av sted, er i samsvar med opplæringsloven med forskrifter. Dette følger av opplæringsloven § 13-10. Et slikt system må være skriftlig, men kan være tilpasset lokale forhold.

For elever som er på barnevern- og helseinstitusjoner og som mottar opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom innebærer lovens krav til forsvarlig system etter opplæringsloven § 13-10 blant annet atfylkeskommunen har:

  • Rutiner som sikrer oversikt over de elevene som til enhver tid er i en barnevern- og helseinstitusjoner eller som mottar opplæring i hjemmet..
  • Rutiner som sørger for at elevene får den opplæring de har krav på etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
  • Skriftlige avtaler med kommuner/skoler som avklarer ansvar der dette ikke følger av lov eller forskrift, og de må ha rapporteringsrutiner seg imellom.
  • Rutiner for systematiske tilbakemeldinger fra skolen til fylkeskommunen vedrørende skolesituasjonen for hver enkelt elev, og fylkeskommunen må ha rutiner for å følge opp tilbakemeldingene.
  • Rutiner for at rette vedkommende med omsorgsansvar blir informert om elevens opplæringsinstitusjon.
  • Systemer for å sikre elevene tilpasset opplæring, herunder rett til spesialundervisning, særskilt språkopplæring mv. for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner og som mottar opplæring i hjemmet.
  • Rutiner som sikre at det foreligger informert samtykke og enkeltvedtak der opplæringsloven med forskrifter krever det.
  • Oppfølgingstjenesten har systematisk oppfølging av beboere i målgruppen som er i institusjoner og som ikke ønsker et opplæringstilbud.
  • Systemer for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner, jf. opplæringsloven § 5-7.
  • Systemer for å oppfylle retten til opplæring spesielt organisert for voksne, jf. opplæringsloven kap. 4A.

I tillegg til å avdekke forhold som er i strid med lov/forskrift, skal systemet sikre at det blir satt i gang tiltak der det er nødvendig. Et forsvarlig system krever jevnlig oppfølging og vurdering av om regelverket og ev. tiltak blir fulgt.

Forsvarlig system § 13-10 - Veileder om kravet til skoleeiere

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}