Klagesaker knyttet til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Oppland på spørsmål om klagesaker knyttet til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Utdanningsdirektoratet viser til henvendelse fra Fylkesmannen i Oppland 24. januar 2018.

Dere viser til vårt brev om Svar på spørsmål om behandling knyttet til forskrift om likeverdig behandling til Fylkesmannen i Rogaland 28. august 2012. Her skriver sier vi at:

Fylkesmannen er etter forskrift om likeverdig behandling § 12 klageinstans for vedtak om tildeling av tilskudd etter forskriften. Gjennom sin klagesaksbehandling skal Fylkesmannen vurdere om forskriftens krav er oppfylt, herunder om etterjusteringen beregnes ut i fra de faktiske utgiftene i de kommunale barnehagene. Fylkesmannen skal ikke gjennom sin behandling av klager knyttet til tilskudd, ta stilling til andre lovkrav enn de som følger av forskriften og alminnelige saksbehandlinsregler.

I den grad Fylkesmannen gjennom sin klagesaksbehandling avdekker mulige brudd på øvrig regelverk som Fylkesmannen har sikringsansvar for, må Fylkesmannen vurdere å iverksette tilsyn, jf. barnehageloven § 9.

Slik vi forstår dere, lurer dere på om dette også gjelder etter forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager trådte i kraft 1. januar 2016, og erstattet forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det følger av forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 14 at:

Fylkesmannen er klageinstans for kommunens vedtak etter § 1, § 4a første ledd, § 5a første ledd, § 6 andre ledd, § 9 og § 13.

Det betyr at Fylkesmannen kun skal behandle klager knyttet til innholdet i disse bestemmelsene, og ikke ta stilling til andre lovkrav enn de som følger av forskriften og alminnelige saksbehandlingsregler. Vi mener fremdeles at dersom Fylkesmannen avdekker mulige brudd på øvrig regelverk i sin klagesaksbehandling som Fylkesmannen har sikringsansvar for, må Fylkesmannen vurdere å iverksette tilsyn, jf. barnehageloven § 9.

Vår referanse: 2018/13547

Kopi til:
Fylkesmannen i Trøndelag