Refusjon for fosterhjemsbarn

Det er bostedskommunen som har det økonomiske ansvaret, også for tilfellene hvor det er fattet vedtak etter barnevernloven.

Gjelder

Vi har svart på spørsmål om hvem som har det økonomiske ansvaret for fosterbarn som har barnehageplass i ikke-kommunal barnehage i annen kommune enn fosterhjemmets kommune.

Det følger av barnehageloven § 14 tredje ledd at «godkjente ikke-kommunale barnehager, jf. første og andre ledd, skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd». Dette er utfylt av forskrift om tilskudd til barnehager.

Av forskriften § 11 følger det at «kommuner som har ikke-kommunale barnehager med barn som er bosatt i en annen kommune, har rett til refusjon for kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av foreldrebetalingen og andre offentlige tilskudd fra kommunen der barnet er bosatt.». Det er ikke gjort særlig unntak for fosterhjemsbarn etter denne forskriften. Det er bostedskommunen som vil ha ansvaret etter barnehageloven, også for tilfellene hvor det er fattet vedtak etter barnevernloven.

Med «bosatt» menes det sted som barnet faktisk er bosatt, jf. forskriften § 11. Hvilken kommune som er bostedskommune, skal avgjøres ut fra hva som er det reelle bostedet for barnet på det aktuelle tidspunktet. Dette beror på en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}