Finansiering av barnehagetilbud for fosterhjemsbarn

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Telemark på spørsmål om hvem som har det økonomiske ansvaret for fosterbarn som har barnehageplass i ikke-kommunal barnehage i annen kommune enn fosterhjemmets kommune.

Vi viser til henvendelse av 02.02.2012 om finansiering av barnehagetilbud for fosterhjemsbarn. Fylkesmannen i Telemark lurer på hvem som har det økonomiske ansvaret for fosterbarn som har barnehageplass i ikke-kommunal barnehage i annen kommune enn fosterhjemmets kommune.

Det følger av barnehageloven § 14 tredje ledd at «[g]odkjente ikke-kommunale barnehager, jf. første og andre ledd, skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd». Dette er utfylt av forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke- kommunale barnehager (forskriften).

Av forskriften § 11 følger det at «[k]ommuner som har ikke-kommunale barnehager med barn som er bosatt i en annen kommune, har rett til refusjon for kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av foreldrebetalingen og andre offentlige tilskudd fra kommunen der barnet er bosatt.». Det er ikke gjort særlig unntak for fosterhjemsbarn etter denne forskriften. Det er bostedskommunen som vil ha ansvaret etter barnehageloven, også for tilfellene hvor det er fattet vedtak etter barnevernloven.

Med «[b]osatt» menes det sted som barnet faktisk er bosatt, jf. forskriften § 11. Hvilken kommune som er bostedskommune, skal avgjøres ut fra hva som er det reelle bostedet for barnet på det aktuelle tidspunktet. Dette beror på en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle.

Vår referanse: 2012/726