Beregning av refusjon for treåringer

Det avgjørende for om satsen for barn over eller under tre år skal brukes ved beregning av refusjon for det enkelte barnet, er hvordan vertskommunen har inndelt barn over og under tre år. 

Gjelder

Spørsmålet

Utdanningsdirektoratet viser til e-post fra Fylkesmannen i Rogaland 16. januar 2013. Dere spør om treåringer skal behandles som små eller store barn ved refusjon mellom kommuner.

Hjemmel for refusjon

Det følger av barnehageloven § 14 tredje ledd at godkjente ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager når det gjelder offentlige tilskudd. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (forskriften) § 11 regulerer refusjon mellom kommuner i tilfeller der et barn går i en ikke-kommunal barnehage i en annen kommune enn det er bosatt.

Direktoratets vurdering

Som det fremgår av forskriften § 11, skal bostedskommunen refundere «kostnader til ordinær drift», og refusjonen skal baseres på nasjonale gjennomsnittsatser for tilskudd til drifts- og kapitalkostnader. Utgangspunktet er altså kostnadene i vertskommunen. Ettersom vertskommunen oppfyller bostedskommunens plikt til å tilby plass etter barnehageloven § 12a, er det rimelig at kostnadene som bostedskommunen refunderer så langt som mulig dekker utgiftene til vertskommunen. Vi viser i den forbindelse til vårt brev til alle fylkesmennene om telling av små og store barn ved beregning av tilskudd og etterjustering, datert 27. september 2012. Det fremgår av brevet at kommunen ved beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager må legge til grunn samme aldersinndeling av barn over og under tre år i de ikke-kommunale barnehagene som kommunen bruker i egne barnehager.

Så lenge vertskommunens angivelse av små og store barn er i tråd med regelverket, må dette være utgangspunktet for refusjonen. Det avgjørende for om satsen for barn over eller under tre år skal brukes ved beregning av refusjon for det enkelte barnet, er altså hvordan vertskommunen har inndelt barn over og under tre år. Dette er i tråd med Fylkesmannen i Rogalands vurdering av spørsmålet.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}