Forbehold om omgjøring av satsvedtak som følge av forslag om lavere pensjonspåslag

Kommunene har hjemmel til å ta et forbehold om omgjøring av satsvedtakene hvis pensjonspåslaget endres i forskriften § 4 i kommunens satsvedtak etter forskriften § 9, jf. forvaltningsloven § 35 femte ledd. 

I fastsettelsen av driftstilskuddssatsene skal kommunen gi et påslag for pensjonsutgifter på 13 prosent av lønnsutgiftene i de kommunale ordinære barnehagene, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften, jf. forskrift om tilskudd til private barnehager (forskriften) § 4 første ledd. Det betyr at i satsvedtakene for 2021 skal kommunen bruke et pensjonspåslag på 13 prosent.

Regjeringen har imidlertid foreslått å nedjustere pensjonspåslaget fra 13 til 11 prosent i forslaget til statsbudsjett for 2021. Hvis forslaget blir vedtatt av Stortinget og pensjonspåslaget endres i forskriften § 4 første ledd, vil forskriftens vilkår om et pensjonspåslag på tretten prosent ikke lenger være tilstede.
Et forvaltningsorgan kan ha adgang til å ta forbehold om omgjøring i vedtaket selv, jf. forvaltningsloven § 35 femte ledd. Slike forbehold må ligge innenfor de rammer som gjelder for adgangen til å sette vilkår i forvaltningsvedtak. Et generelt forbehold vil neppe ha særlig betydning ved siden av de alminnelige omgjøringsreglene, men det kan stille seg annerledes ved mer spesifiserte forbehold.

Et forbehold om omgjøring hvis lovens vilkår for ytelsen ikke lenger er tilstede er lovlig. Hvis pensjonspåslaget endres i forskriften § 4 første ledd, vil forskriftens vilkår om et pensjonspåslag fra 13 prosent ikke lenger være tilstede. Derfor mener vi at kommunene har hjemmel til å ta et forbehold om omgjøring av satsvedtakene hvis pensjonspåslaget endres i forskriften § 4 i kommunens satsvedtak etter forskriften § 9, jf. forvaltningsloven § 35 femte ledd.