Innhenting av helseopplysninger før barnehageoppstart

Det er barnehageeier som er ansvarlig for å motta helseerklæring fra barnas foreldre, og dermed også behandlingsansvarlig etter barnehageloven § 50.

Vi viser til henvendelse fra Visma Enterprise AS 3. mai 2024.

1. Barnehageeier er behandlingsansvarlig etter barnehageloven § 50

Dere lurer på om det er barnehageeier eller barnehagemyndigheten som er behandlingssansvarlig etter barnehageloven § 50 første ledd første punktum.

Bestemmelsen i § 50 første ledd første punktum slår fast at:

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges frem en erklæring om barnets helse til barnehagen slik at barnehagen kan legge forholdene til rette for barnet.

Slik vi forstår begrepet «barnehage» er det en pedagogisk virksomhet for barn frem til de når opplæringspliktig alder. Bestemmelsen må ses i sammenheng med barnehageloven § 7. Her følger det at «[b]arnehageeieren har ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter». Det er barnehageeier som har ansvaret for bestemmelsene i barnehageloven som retter seg mot barnehagene. Det innebærer at det er barnehageeier som er ansvarlig for å motta helseerklæringen fra barnas foreldre, og dermed også behandlingsansvarlig etter barnehageloven § 50.

2. Helseopplysninger ved bytte av barnehage

Barnehageloven § 50 første ledd første punktum angir ikke direkte hvem som har plikt til å legge frem barnets helseerklæring, men det er klart at denne plikten retter seg mot foreldrene.

Ordlyden i barnehageloven § 50 åpner ikke for at denne plikten kun gjelder når barnet begynner i barnehage første gang, jf. bruken ubestemt form av «barnehage». Det taler for at plikten for foreldrene også gjelder når barnet bytter barnehage.

Formålet med innhentingen av helseopplysningene er at barnehagen skal kunne legge forholdene best mulig til rette for barnet. I perioden mellom barnet begynner i barnehage første gang og til det bytter barnehage, kan mye ha endret seg når det gjelder helsen til barnet. Det betyr at helseerklæringen som ble innhentet første gang barnet begynte i barnehage ikke setter barnehagen i stand til å legge forholdene til rette for barnet i den nye barnehagen. Det taler også for at plikten til foreldrene også gjelder når barnet bytter barnehage.

Etter dette mener vi at foreldrene skal levere ny helseerklæring til den nye barnehagen ved bytte av barnehage.

Vår referanse: 2024/6324