Badeplasser og basseng

Hvis barnehagen tar med barn til badeplasser og basseng, må det være voksne personer tilstede som behersker livredning. Hvor mange voksne som skal være med, må styreren vurdere ut fra antall barn og barnas alder og ferdigheter.

Gjelder

Ingen regler om bading og svømming i loven

Barnehageloven inneholder ingen særskilte bestemmelser om å ta med barnehagebarn til badeplasser og basseng. Loven sier generelt at den totale bemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Hva som er tilstrekkelig må vurderes ut fra barnegruppens størrelse og barnas behov. Barnehageeier har ansvaret for at barnehagen drives forsvarlig og i samsvar med gjeldende regelverk.

Kunnskapsdepartementet mener at det må være voksne personer tilstede som behersker livredning. Det er styreren for den enkelte virksomhet som har ansvar for vurderingen av om badeaktiviteter, under forutsetning om foreldrenes samtykke, kan arrangeres i virksomhetens regi. Kommunen har tilsynsansvaret, jf. barnehageloven 16.

Departementet mener at styrere bør rådføre seg med barnehagemyndigheten om hvordan sikkerhetskravene kan oppfylles. Behovet for voksne som behersker livredning, og voksne for øvrig til å passe barna, må vurderes ut fra antall barn og barnas alder og ferdigheter slik at forsvarligheten ved opplegget og barnas sikkerhet ivaretas.

Retningslinjer for skolen kan brukes for barnehagen

Rutinene og retningslinjene for skolen, kan også brukes som retningslinjer for barnehagene, med tilpassningene som er nødvendige med hensyn til barnas alder.

På skoleområdet har staten gitt retningslinjer vedrørende svømmeopplæring i forskrift til opplæringslova.

§ 12-1 første ledd bokstav b
"I situasjonar der skolen er ansvarleg for symjing og bading i grunnskolen, skal det alltid vere ein tilsynsansvarleg, vaksen person til stades. Dersom den gruppa skolen har ansvaret for, overstig 15, skal tilsynet aukast med ein vaksen tilsynsperson for kvar påbegynt gruppe på 15. Dei som fører tilsyn, må vere flinke til å symje og dykke, og må kunne livredning. Tilsynet må aukast ytterlegare når omsynet til tryggleik gjer det nødvendig. For vidaregåande skole gjeld her berre det generelle kravet om tryggleik, slik det er formulert i bokstav a.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}