Tilskudd til private barnehager - areal

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Østfold om det er relevant for tilskuddsberegningen at en kommune har tatt inn flere barn i egne kommunale barnehager enn det barnehagene er godkjent for.

Vi viser til henvendelse 16. februar 2018. Dere spør om det er relevant for tilskuddsberegningen at en kommune har tatt inn flere barn i egne kommunale barnehager enn det barnehagene er godkjent for. Videre spør dere om dette er i samsvar med barnehageloven § 14 tredje ledd som sier at private barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager.

Barnehageloven § 14 tredje ledd lyder: «Godkjente ikke-kommunale barnehager, jf. første og andre ledd, skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling.». I dette ligger at dersom en kommune oppfyller kravene som er gitt i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager ansees kravet til likeverdig behandling å være oppfylt. Det skal ikke foretas en vurdering av om enkeltheter i tilskuddsberegningen kan sies å innebære likeverdighet, men kun en vurdering av om forskriften er oppfylt.

Kommunen skal foreta beregningen av tilskudd til private barnehager i samsvar med forskriften. Dersom kommunen gjør dette, oppfyller kommunen barnehageloven § 14 tredje ledd. Utdanningsdirektoratet mener at forskriften ikke åpner for at det i tilskuddsberegningen tas hensyn til at kommunen har tatt inn flere barn enn godkjenningen tilsier. Dette blir et forhold som kommunen som barnehagemyndighet, jf. § 8, eller eventuelt fylkesmannen må føre tilsyn med etter barnehageloven § 9.

Vår referanse: 2018/14714