Når skal et barn regnes som tre år etter arealnormen

Kunnskapsdepartementet har svart Utdanningsdirektoratet om når et barn skal regnes som tre år etter arealnormen 21. mars 2018.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som avgjør søknad om godkjenning av en barnehage etter en vurdering av om barnehagen er egnet til å oppfylle kravene til formål og innhold i barnehageloven §§ 1, 1a og 2, jf. barnehageloven § 10 første ledd. Det fremgår av § 10 annet ledd at kommunen ved godkjenningen kan sette vilkår for driften med hensyn til antall barn mv. Departementets veiledende arealnorm for leke- og oppholdsareal vil være relevant i denne vurderingen. Barnehageloven § 10 sier ikke noe om hva som skal fremgå av kommunens godkjenning, men barnehagens leke- og oppholdsareal er en sentral del av kommunens vurdering og utgjør en ramme for godkjenningen.

Det er barnehageeier selv som fastsetter barnehagens arealnorm. Denne arealnormen skal fremgå av vedtektene, jf. barnehageloven § 7 fjerde ledd og forarbeidene til bestemmelsen. Ved behandling av søknaden vurderer kommunen eiers arealnorm som en del av egnethetsvurderingen i § 10 første ledd. På den måten er den oppgitte arealnormen en del av grunnlaget for kommunens vurdering på godkjenningstidspunktet, men den er ikke bindende for eier i den forstand at ethvert avvik fra normen vil utløse krav om ny godkjenning.

Dere skriver at dere er av den oppfatning at dersom arealnormen skal være noe mer enn veiledende, må den fastsettes i lov eller med hjemmel i lov. Departementet deler denne oppfatningen. Dere skriver videre at dette både gjelder "… hva størrelsen på arealet skal
være og hvordan treåringer skal forstås i tilknytning til arealet". At arealnormen er veiledende innebærer bare at antallet kvadratmeter er veiledende. Det er altså ikke veiledende når et barn skal regnes som tre år. Departementet vurderer at forståelsen av når et barn skal regnes som tre år etter arealnormen ikke trenger hjemmel i lov, men at det er opp til departementet selv, som har gitt den veiledende arealnormen, å definere når et barn skal regnes som tre år etter arealnormen.

I merknadene til barnehageloven § 6 i rundskriv F-08/2006 står det at et barn regnes som tre år fra og med det kalenderåret barnet fyller tre. I forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager regnes barn som tre år fra og med august det året de fyller tre. Også i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager regnes barn som tre år fra og med august det året de fyller tre. Etter departementets vurdering er det nær sammenheng mellom arealnormen, pedagognormen og finansiering. Vi mener derfor at samme definisjon bør legges til grunn for når et barn skal regnes som tre år etter arealnormen. Departementet legger etter dette til grunn at barn skal regnes som tre år fra og med august det året det fyller tre år også etter arealnormen.

Vår referanse: 2018/1270-2