Forholdet mellom makspris i barnehager og fakturagebyr

Kunnskapsdepartementet har svart Fylkesmannen i Hedmark om forholdet mellom maksimalpris i barnehager og fakturagebyr.

Vi viser til brev av 25. juli 2008, hvor dere ønsker en uttalelse vedrørende kommunens adgang til å innføre fakturagebyr. Saken er oversendt fra Kommunal- og regionaldepartementet i brev av 22. desember 2008. Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Kunnskapsdepartementet kan ikke ta stilling til den konkrete saken, men vi vil si noe generelt om forholdet mellom maksimalpris i barnehager og fakturagebyr.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager gitt med hjemmel i lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 15 gir regler for fastsettelse av foreldrebetalingen i alle godkjente virksomheter etter barnehageloven § 6 og 11.

I henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager skal foreldrebetaling for en plass i barnehage ikke settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter.

I henhold til barnehageloven § 7 fjerde ledd skal barnehageeier fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Av merknadene til bestemmelsen fremgår det at opplysninger om foreldrebetalingen vil være et forhold av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Fakturagebyr på foreldrebetaling er et forhold av betydning og må fremgå av barnehagens vedtekter. Det fremgår videre av merknadene til bestemmelsen at det er viktig at kontrakten mellom barnehageeier og barnets foreldre gir en rimelig balanse mellom foresattes rettigheter og plikter.

Barnehageloven regulerer ikke kontraktsvilkårene mellom foreldre/foresatte og barnehageeier. Kontraktsvilkårene må følge alminnelige kontraktrettslige prinsipper og øvrig regelverk. Er det tvil om et kontraktsvilkår er rimelig, kan Forbrukerombudet kontaktes for veiledning Forbrukerombudet har blant annet uttalt seg om oppsigelsestidens lengde og adgangen til å kreve depositum, se nærmere om dette på ombudets hjemmesider.

Kopi:

Oddvar Dalsberget, Mariåsveien 87, 2210 Granli
Roal Solberg-Jacobsen, Serviceboks 650, 4809 Arendal
Kommunal- og regionaldepartement, Kommunalavdelingen, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Kongsvinger kommune, 2226 Kongsvinger

 

Kunnskapsdepartementets referanse: 200807503-/LEK