Forholdet mellom makspris i barnehager og fakturagebyr

Foreldrebetalingen og fakturagebyr må fremgå av vedtektene til barnehagen.

Gjelder

Kunnskapsdepartementet har uttalt seg om forholdet mellom maksimalpris i barnehager og fakturagebyr.

Reglene for makspris

Reglene for fastsettelse av foreldrebetalingen i alle godkjente virksomheter finner dere i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter.

Foreldrebetalingen og fakturagebyr må fremgå av vedtektene

Barnehageeier fastsetter barnehagens vedtekter (barnehageloven § 7). Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.

Foreldrebetalingen og fakturagebyr er slike opplysninger, og må fremgå av vedtektene. Det er viktig at kontrakten mellom barnehageeier og barnets foreldre gir en rimelig balanse mellom foresattes rettigheter og plikter.

Kontakt Forbrukerombudet om kontraktsvilkår

Barnehageloven regulerer ikke kontraktsvilkårene mellom foreldre/foresatte og barnehageeier. Kontraktsvilkårene må følge alminnelige kontraktrettslige prinsipper og øvrig regelverk.

Er det tvil om et kontraktsvilkår er rimelig, kan Forbrukerombudet veilede.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}