Rundskriv F-04-11: Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter

Deler av omtalen til § 3 i dette rundskrivet kan føre til misforståelser av dispensasjonsregelen. Når man tolker § 3 i forskriften bør man derfor legge avgjørende vekt på ordlyden i bestemmelsen og ikke omtalen av den i rundskrivet.