Svar på spørsmål om beregning av ny bemanningsnorm i barnehageloven

Utdanningsdirektoratet svarer Fylkesmannen i Østfold om hvordan bemanningsnormen skal beregnes med hensyn til heltids- og deltidsplasser. 

Vi viser til e-post av 24. august 2018 hvor dere stiller spørsmål om hvordan den nye grunnbemanningsnormen skal beregnes med hensyn til heltids- og deltidsplasser.

Dere viser til barnehageloven § 18 andre ledd hvor det fremkommer følgende: «Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år». Dere spør om man i bestemmelsen mener «barn» eller «heltidsplass» eller «barn som er til stede samtidig». Dere viser til forståelsen av pedagognormen og vurderer det slik at forståelsen skal være den samme – at det menes antall barn uavhengig av plasstørrelse.

Bemanningsnormen gjelder for barnehagen i sin helhet. Normen skal vise til det antall årsverk som må tilsettes når det er klart hvor mange barn det skal være i barnehagen. I beregningen skal det foretas en omregning av alle barna i barnehagen til samme enhet. Dette gjøres ved å telle alle barn som enten over eller under tre år. Dersom forholdstallet mellom antall barn under/over tre år og antall ansatte er et desimaltall, skal desimaltallet vise minimumskravet til antall årsverk. Barnehagen må ikke runde oppover til nærmeste hele årsverk, slik som det gjøres i beregningen av pedagognormen. Barnehagen kan i stedet beregne prosentvise stillinger for å oppfylle bemanningsnormen (Prop. 67 L (2017- 2018)).

Hvordan en deltidsplass påvirker beregningen av bemanningsnormen vil avhenge av hvordan barnehagen velger å fylle en barnehageplass. Dersom en plass deles mellom to barn, det vil si at barna ikke er i barnehagen de samme dagene, vil barna kunne regnes som ett barn. Dette tolkes på samme måte som etter barnehageloven § 6 første ledd bokstav b, der to barn med deltidsplass, som ikke er til stede samtidig, kan telles som ett barn. Dersom to barn med deltidplass er til stede samtidig, vil de regnes som to barn.

Vår referanse: 2018/21310