Utdanninger som kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder i barnehagen

Det er sju utdanninger som, sammen med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk, er relevante for stilling som pedagogisk leder.

Disse utdanningene er

 • allmennlærer
 • faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
 • spesialpedagog
 • barnevernspedagog
 • kateket
 • steinerhøyskolens bacherlorutdaning i førskolepedagogikk
 • steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Tilleggsutdanningen i barnehagepedagogikk som kreves, er et studie som gir 60 studiepoeng fordelt på to emner: 30 studiepoeng småbarnspedagogikk og 30 studiepoeng barnehagepedagogikk.

I tillegg kan personer som har en av disse utdanningene, og i tillegg har hovedfag/mastergrad i barnehagepedagogikk eller førskolepedagogikk, tilsettes som pedagogisk leder uten tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk.

Masterstudier med andre betegnelser enn barnehagepedagogikk eller førskolepedagogikk vil kunne også kunne kvalifisere
for tilsetting som pedagogisk leder, dersom masterutdanningene gir likeverdig og relevant kompetanse. Dette vil bero på en konkret faglig vurdering som høgskolene må foreta i utviklingen av mastergradene.

Arbeidsgiver skal vurdere

Det er opp til arbeidsgiver, det vil si barnehageeier, å vurdere om en av utdanningene vist til ovenfor, med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk, er tilstrekkelig for å kvalifisere til ansettelse i stilling som pedagogisk leder.

Utdanningsdirektoratet vurderer ikke de enkelte utdanningene som kan tenkes å kvalifisere. Vi vil derimot peke på enkelte momenter som det bør legges vekt på ved vurderingen av en utdanning.

Utdanningskravet skal sikre at personalet har nødvendig kompetanse

Utdanningskravet for pedagogisk leder er gitt for å sikre at personalet har nødvendig kompetanse til å drive barnehagen til beste for barn og foreldre i tråd med lov og rammeplan.

 • Utdanningene må vurderes i lys av barnehagelærerutdanningen.
 • Det er spesielt viktig at utdanningene har veiledet praksis.
 • Utdanningene må gi barnefaglig og pedagogisk kompetanse.
 • Utdanningene må ha faglig-pedagogiske perspektiver.

Steinerbarnehager

Personer som har fullført og bestått Rudolf Steinerhøyskolens bachelorutdanning for førskoleutdanning kvalifiserer til arbeid som pedagogisk leder og styrer i steinerbarnehager.