Kravet til pedagogisk leder i barnehager

Utdanningsdirektoratet har svart på spørsmål fra Utdanningsforbundet om

  • hvilke krav som stilles til pedagogiske ledere
  • hvem som regnes som pedagogisk leder når det gjelder pedagogisk bemanning
  • hvilke stillingsbetegnelser man kan bruke på pedagogene som inngår i normen for pedagogisk bemanning

Utdanningsdirektoratet viser til brev fra Utdanningsforbundet datert 4. mars 2013, og senere kontakt per telefon.

Dere viser til en uenighetsprotokoll mellom en kommune og Utdanningsforbundet lokalt. Av protokollen fremgår det at partene mener rundskriv F-04/2011 (veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter) og direktoratets faglige veiledning «Årsmelding for barnehager per 15.12.2012», gir to forskjellige signaler om hvordan kravet til pedagogisk bemanning skal forstås. På bakgrunn av dette ber dere om at direktoratet tar stilling til spørsmålet om hvilke krav som stilles til pedagogiske ledere.

Av uenighetsprotokollen fremgår det videre at Utdanningsforbundet, på bakgrunn av rundskriv F-04/2011, mener det skal være en pedagogisk leder per maksimalt 18 store barn eller 9 små barn. Kommunen mener derimot at de må forholde seg til den faglige veiledningen til årsmeldingsskjema, og mener at denne viser at det er nok med en førskolelærer per 18/9 barn. Direktoratet har forstått saken slik at uenigheten gjelder hvem som regnes som pedagogisk leder når det gjelder pedagogisk bemanning, herunder hvilke stillingsbetegnelser man kan bruke på pedagogene som inngår i normen for pedagogisk bemanning.

Det følger av barnehageloven § 18 første og andre ledd at pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer eller en likeverdig utdanning som nevnt i andre ledd. En pedagogisk leder kan maksimalt ha ansvar for 18 barn over tre år og maksimalt 9 barn under tre år, jf. forskrift om pedagogisk bemanning § 1.

I rundskriv F-04/2011 har Kunnskapsdepartementet presisert hvilke ansatte som skal regnes med i pedagognormen. På side 7 står det at alle ansatte som oppfyller det formelle utdanningskravet for pedagogisk leder i barnehageloven § 18, er relevante ved vurderingen av om pedagognormen er oppfylt. Forutsetningen er at de reelt utfører oppgaver som ligger innenfor ansvarsområdet til en pedagogisk leder. I den faglige veiledningen til årsmeldingsskjema fremgår det på side 6 at det avgjørende for om den ansatte skal føres som «pedagogisk leder», er om vedkommende har rett utdanning og en funksjon som pedagogisk leder. Videre følger det av veiledningen at «[s]elv om en eller flere av pedagogene som inngår i pedagognormen, ikke har stillingsbenevnelsen «pedagogisk leder», skal den/de ansatte føres opp i raden for pedagogisk leder».

Direktoratet kan ikke se at de to nevnte dokumentene gir forskjellige svar på hvem som regnes som pedagogisk leder etter barnehageloven § 18 og dermed kan regnes med i norm for pedagogisk bemanning. Vi vil presisere at det avgjørende for om en ansatt regnes som pedagogisk leder etter forskrift om pedagogisk bemanning § 1, ikke er om vedkommende er ansatt i en spesiell stillingskode eller stillingsbenevnelse. Det avgjørende er om den ansatte oppfyller det formelle utdanningskravet etter barnehageloven § 18, samt at vedkommende faktisk utfører arbeidsoppgaver som ligger til en pedagogisk leder. Hvilke stillingskoder og stillingsbenevnelser de ansatte med funksjon som pedagogisk leder skal ansettes i, må avtales mellom partene i arbeidslivet.

Vår referanse: 2013/1574