Stillingstittel for pedagogisk leder

Det som avgjør om en ansatt regnes som pedagogisk leder er ikke stillingskoden eller stillingsbenevnelsen. Det er om den ansatte oppfyller det formelle utdanningskravet og at han eller hun faktisk utfører arbeidsoppgaver som ligger til en pedagogisk leder.

Gjelder

Vi har svart på spørsmål fra Utdanningsforbundet om

  • hvilke krav som stilles til pedagogiske ledere
  • hvem som regnes som pedagogisk leder når det gjelder pedagogisk bemanning
  • hvilke stillingsbetegnelser man kan bruke på pedagogene som inngår i normen for pedagogisk bemanning

Hva sier regelverket?

Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer eller en likeverdig utdanning (barnehageloven § 18 første og andre ledd). En pedagogisk leder kan maksimalt ha ansvar for 18 barn over tre år og maksimalt 9 barn under tre år, jf. forskrift om pedagogisk bemanning § 1.

I rundskriv F-04/2011 har Kunnskapsdepartementet presisert hvilke ansatte som skal regnes med i pedagognormen. Alle ansatte som oppfyller det formelle utdanningskravet for pedagogisk leder i barnehageloven § 18, er relevante ved vurderingen av om pedagognormen er oppfylt. Forutsetningen er at de reelt utfører oppgaver som ligger innenfor ansvarsområdet til en pedagogisk leder.

I den faglige veiledningen til årsmeldingsskjema står det at det avgjørende for om den ansatte skal føres som «pedagogisk leder», er om vedkommende har rett utdanning og en funksjon som pedagogisk leder. Der står det også at selv om en eller flere av pedagogene som inngår i pedagognormen, ikke har stillingsbenevnelsen «pedagogisk leder», skal den/de ansatte føres opp i raden for pedagogisk leder.

Hva avgjør om en ansatt regnes som pedagogisk leder?

Det som avgjør om en ansatt regnes som pedagogisk leder etter forskrift om pedagogisk bemanning § 1, er ikke om vedkommende er ansatt i en spesiell stillingskode eller stillingsbenevnelse. Hvis den ansatte oppfyller det formelle utdanningskravet etter barnehageloven § 18, og han eller hun faktisk utfører arbeidsoppgaver som ligger til en pedagogisk leder, regnes vedkommende som pedagogisk leder.

Hvilke stillingskoder og stillingsbenevnelser de ansatte med funksjon som pedagogisk leder skal ansettes i, må avtales mellom partene i arbeidslivet.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}