Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Transaksjoner med disse personene eller selskapene er underlagt restriksjoner

Barnehageloven legger strenge begrensninger på innholdet i avtaler mellom barnehagen og eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern som eier. Overfor disse kan ikke barnehagen foreta transaksjoner og dekke kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter. Dersom avtaler og transaksjoner med denne kretsen er påvirket av relasjonen, er den ulovlig.

Gruppen av fysiske og juridiske personer (for eksempel selskaper) som loven stiller krav til barnehagens transaksjoner med, omfatter følgende:

  • Eier: Den eller de fysiske eller juridiske personer som til enhver tid eier barnehagen.
  • Eiers nærstående:
    • Eiers ektefelle og samboer
    • Eiers foreldre, besteforeldre, barn, barnebarn og søsken. Ektefeller og samboere til disse er også definert som nærstående.
    • Ektefelle og samboers foreldre, besteforeldre, barn, barnebarn og søsken er også omfattet.
  • Selskap der eier eller eiers nærstående har slik innflytelse som kreves for at det skal foreligge et konsern etter aksjeloven § 1-3 er også omfattet av definisjonen nærstående. 
  • Selskap i samme konsern som barnehageeier: Dette er for eksempel morselskapet eller søsterselskaper.