Utdanningsdirektoratet foreslår å videreføre fraværsgrensen

Høringen om forslag til nye fraværsregler for videregående skole er avsluttet. De nesten 400 høringssvarene viser at det er vanskelig å finne fraværsregler som ivaretar alle hensyn. Utdanningsdirektoratet (Udir) anbefaler derfor å videreføre dagens fraværsgrense på 10 prosent, med mulighet til å unnta enkelte typer fravær. Samtidig mener Udir at flere innspill til fraværsreglene bør utredes nærmere.

Udir har, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD), sendt ut forslag til nye fraværsregler for videregående opplæring på høring.

- I vårt forslag la vi vekt på hensynet til økt nærvær, mindre byråkrati og rettferdige regler for alle elevene. Kjernen i forslaget var at alt fravær skal telle. Høringen viser at det er stor uenighet om forslaget vårt, og at det er vanskelig å finne regler for fravær som ivaretar alle hensynene vi la til grunn, sier Morten Rosenkvist, direktør i Udir.

Høringssvarene er nå oppsummert og oversendt KD, sammen med direktoratets anbefalinger.

- Basert på høringen, anbefaler vi å videreføre dagens fraværsgrense på 10 prosent. Etter viktige innspill og bred støtte til enkeltdeler i høringsrunden, konkluderer vi med at det bør utredes nærmere en egenmeldingsordning med kvote for helsefravær, en øvre grense for fravær som kan unntas, og om det bør forskriftsfestes en rutine for oppfølgingssamtale med elever med fravær, sier Morten Rosenkvist.

Udirs forslag legger vekt på nærvær, og at elevene skal være på skolen for å få god oppfølging både faglig og sosialt. Fraværsreglene skal ivareta dette. Samtidig er det viktig å følge opp de elevene som av ulike årsaker er mye borte. Evalueringer viser at dagens fraværsregler har redusert fraværet, men de har ikke fungert for elever i sårbare situasjoner.

- Hensynet til de mest sårbare elevene er viktig for oss, og de får ikke hjelpen de trenger gjennom fraværsreglene alene. Men endringene i ny opplæringslov om utvidet rett til videregående opplæring, og fylkeskommunens plikt til å følge opp fravær, kan bidra til økt nærvær og fullføring i videregående opplæring, sier Rosenkvist.

Skolene kan bruke støtte- og veiledningsressursene fra Udir i dette arbeidet. Direktoratet jobber også med nasjonale råd om fravær.

Utdanningsdirektoratet anbefaler at følgende utredes nærmere