Tilskuddssatser for grunnskoler godkjent etter privatskolelova 2023

Her finner du tilskuddssatsene for grunnskoler i Norge og norske grunnskoler i utlandet for 2023.

  • Satser for 2023 under kap. 228 postene 70 og 73 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.
  • Knekkpunkt 2023, er en videreføring av knekkpunkt for 2020.
  • Satsene for 2023 er basert på satsene for 2020, men for at satsene skal samsvare bedre med kostnadsutviklingen i den offentlige skolen, korrigeres satsene for endring i tilskuddsgrunnlaget fra 2018 til 2021. I tillegg justeres det for endringer i SPK-avgift fra 2021 til 2023 og for FIN sin prisomregnings-faktor for 70-poster med 2,6 % for 2022.
  • • Satsene justeres med FIN sin prisomregningsfaktor for 2023. I forbindelse med RNB er prisomregningsfaktoren på 70-poster for 2023 økt fra 3 % til 5,2 %.
  • Satsene korrigeres også for koronarelaterte tilskuddsordninger og tilskudd til veiledning av nyutdannede og nytilsatte lærere som er gitt både til kommuner og private skoler.

Satser for grunskoler godkjent etter privatskolelova

Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2023
TrinnTil og med 42 eleverFra og med 43 elever
Barnetrinn221 60079 400
Ungdomstrinn229 50082 400

Kapitaltilskudd til skoler godkjent etter privatskolelova

Kapital- og husleietilskudd over kap. 228 82, gjelder private grunn- og videregående skoler i Norge som får tilskudd over kap. 228 postene 70 og 71. Kapitaltilskuddet skal fordeles etter elevtall ved skolene. Elevtall per 1. oktober 2022 legges til grunn for utbetalingen i 2023.

Satser for grunnskoler i utlandet godkjent etter privatskolelova

Satsene for grunnskoler i utlandet avviker fra satsene for grunnskoler i Norge, da skolene i utlandet ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon.

Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2023
TrinnTil og med 42 eleverFra og med 43 elever
Barnetrinn224 00080 300
Ungdomstrinn232 00083 300

Spesialundervisning – grunnskoler i utlandet

Forvaltningsoppgaver knyttet til refusjon av utgifter til spesialundervisning ved norske grunnskoler i utlandet er delegert til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Tilskuddet utbetales med 100 % av følgende satser
TimeSats
Lærertime890,-
Assistenttime446,-
Beregning av satser for grunnskoler godkjent etter privatskolelova 2023