Satsar 2023 – tiltak i grunnopplæringa

Her finn du satsar for tiltak i grunnopplæringa i 2023.

Satsar for 2023, under kapittel 225 postane 63–70 gjeldande frå 1.1.2023, er lagt ut med atterhald om at Stortinget kan vedta endringar i budsjettet.

Satsar 2023
Kap.PostOrdningForvaltarSats i 2023
225 63 Opplæring i samisk i grunnskolenUdir Kr 1 178,- per årstime
  Studiepermisjon for vidareutdanning i samisk Udir, Embeta i: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag Tilskottet utgjer grunnløn for adjunkt med 10 års ansiennitet. Arbeidsgjevar skal dekkje sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg.
225 63 Opplæring i samisk i vidaregåande opplæring  Udir Kr 1 434,- per årstime
225  64Grunnskoleopplæring av barn og unge asylsøkjarar i mottak samt dei som bur privat.  Udir og embetaKr 103 005,- per barn per år (dvs. kr 10 301,- per barn per månad i 10 månader)
  Grunnskoleopplæring av einslege mindreårige asylsøkjarar i omsorgssenter.Udir og embeta Kr 224 151,- pr. barn pr. år (dvs. kr 22 415,- pr. barn pr. månad i 10 månader)
  Vidaregåande opplæring av unge asylsøkjarar i mottak og omsorgssenter. Ordninga gjeld og dei som bur privat. Alle embeta Kr 236 851,- barn per år (dvs. kr 23 685,- per barn per månad i 10 månader)
225  67Opplæring i kvensk eller finsk i grunnskolen Udir, Embetet i Troms og Finnmark Kr 655,- per klokketime
  Studiepermisjon for vidareutdanning i kvensk eller finsk Udir, Embetet i Troms og Finnmark Tilskottet utgjer grunnløn for adjunkt med 10 års ansiennitet. Arbeidsgjevar skal dekkje sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg.
225  67Opplæring i kvensk eller finsk i vidaregåande opplæring Udir, Embeta Kr 783,- per klokketime