Elevutveksling i utlandet

Hvem kan søke: Skoler godkjent etter privatskoleloven som samtidig har godkjent samarbeidsprogram med en utenlandsk videregående skole via Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir, tidligere DIKU).
Hvor søker man: Søknad sendes post@udir.no
Søknadsfrist: 15. april hvert år
Rapporteringsfrist: Flere, se spesifisert nedenfor

Søknad

Pr. i dag kan følgende skoler søke om tilskudd:

  • Drottningborg vgs AS, Grimstad
  • Foreningen Danielsen videregående skole, Bergen
  • Heltberg Private Gymnas ved Stiftelsen Heltberg

Søknaden kan bare omfatte skolens elever ved studiespesialisering. Tilskuddet er begrenset inntil en elevgruppe på 30 elever.

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

Slik beregnes tilskuddet

Det bevilges et fast beløp hvert år. Dette fordeles mellom skolene med et grunntilskudd pr. skole og et tilskudd pr. elev etter egen sats.

Sats pr. elev beregnes i tråd med varslede endringer i Prop. 1S (2021-2022).

Grunntilskudd:
Dette blir prisjustert i samsvar med Finansdepartementets beregninger for 70-poster i statsbudsjettet. For 2023 er dette 3,0 %.

Sats pr. elev:
Det bli beregnet en sats pr. elev med utgangspunkt i det maksimale elevtallet som kan delta i elevutvekslingen. Skolene innenfor ordningen kan få tilskudd for maksimalt 30 elever hver, til sammen 90 elever.

Sats pr. elev beregnes slik:
(Total bevilgning – grunntilskudd)/90 = sats pr. elev.
For 2023 (skoleåret 2022–2023) er sats pr. elev kr. 20 468,-.

Rapportering

  • pr. 1. oktober og 1. april: hvilke av skolens elever som deltar i elevutvekslingen. Elektronisk rapportering til WIS/Innsamlingsportalen
  • innen 1. juni: årsregnskap inkludert avdelingsregnskap for elevutveksling, jfr. Økonomiforskriften. Elektronisk rapportering i Tavla.

Endring i tilskuddsordningen

I samsvar med Stortingets behandling og vedtak knyttet til statsbudsjettet for 2023, vil tilskuddsordningen blir avviklet fra og med skoleåret 2023–2024.