Andre private skoler (skoleskipene)

Ordningen skal sikre at det kan etableres og drives private videregående skoler med rett til statstilskudd.

Hvem kan motta tilskudd?

To videregående skoler godkjent etter privatskoleloven er omfattet av ordningen. Stiftelsen Sørlandets maritime videregående skole (M/S Sjøkurs) og Rogaland videregående sjøaspirantskole (M/S Gann).

Om ordningen

Ordningen skal sikre at det kan etableres og drives private videregående skoler med rett til statstilskudd.

Tilskuddet skal bidra til å finansiere driften av skolen. Skolen kan i tillegg kreve skolepenger fra elevene etter regelverket i privatskoleloven og forskrift til privatskoleloven.

Spørsmål og henvendelser vedrørende regelverk skal rettes til statsforvalteren i eget fylke. Det er statsforvalteren som skal informere og veilede de frittstående skolene, allmennheten og aktuelle målgrupper om innhold, prinsipper og mål i den nasjonale utdanningspolitikken, med et særskilt søkelys på regelverket.

Lov og regelverk

1. Før du mottar tilskudd

Du må rapportere elevtall for inneværende semester og elevtallsprognoser for neste semester i april og oktober.

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet utbetales med 85% av en sats pr. elev pr. utdanningsprogram i Kunnskapsløftet.
Satsene er beregnet med utgangspunkt i kostnadene i den offentlige skolen. Skolene får i tillegg et fast tilskudd som blir prisjustert hvert år.

Endrer elevtall seg vesentlig fra innrapportert elevtallsprognose skal skolen straks informere direktoratet om dette til post@udir.no, slik at tilskuddsberegningen og utbetalingen kan justeres.

3. Dette må du rapportere

Tilskuddsberettiget elevtall, elevtallsprognoser, revisors særattestasjon og årsregnskap. All rapportering gjøres elektronisk i Tavla.

Statsautorisert eller registrert revisor skal:

  • Bekrefte elevtallsrapportene ved egen elektronisk særattestasjon.
  • Revidere årsregnskap.