Tilskudd for studiepermisjoner for videreutdanning og stipender for studier i samisk språk

Tilskuddet gis for å styrke læreres kompetanse i samisk språk, og for å sikre rekruttering av lærerstudenter.

Hvem kan søke: Kommuner, fylkeskommuner, statlige skoler samt private grunn- og videregående skoler godkjent etter privatskoleloven.
Hvor søker dere: Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag. Skoleeiere i andre fylker sender søknader til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.
Søknadsfrist: Settes av statsforvalter.

Målgruppen er lærere i grunnopplæringen og lærerstudenter som tar studier i samisk språk, og som kvalifiserer seg til undervisning i grunnopplæringen. Disse forplikter seg også til å undervise i samisk i grunnopplæringen etter gjennomført studium i samisk. Personer med høyskoleutdanning i samisk språk som tar praktisk-pedagogisk utdanning for å oppnå undervisningskompetanse i samisk språk i grunnopplæringen, med påfølgende bindingstid, omfattes også av ordningen.

Tilskuddet skal bidra med finansiering til kommuner og fylkeskommuner som har opplæringsforpliktelser i grunnskolen eller i videregående opplæring i henhold til §§ 6-2 og 6-3 i opplæringsloven. Ordningen gjelder også statlige skoler, samt private grunnskoler og videregående skoler som er godkjent etter privatskoleloven og som har godkjente læreplaner i samisk.

Tilskudd til studiepermisjoner for videreutdanning og stipender til studier i samisk språk gis for å styrke læreres kompetanse i samisk språk, samt sikre rekruttering av lærerstudenter.

Søknad

Kommuner, fylkeskommuner, statlige skoler og godkjente privatskoler i Nordland, Troms og Finnmark og Trøndelag sender søknad om tilskudd til statsforvalteren i eget fylke. Skoleeiere i andre fylker sender søknad til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Søknadsfristene fastsettes og kunngjøres av den enkelte statsforvalter.

Hva gis det tilskudd til?

Kompetanseutvikling til lærere for undervisning i samisk språk

Skoleeier kan få innvilget tilskudd hvis skolen har lønnsutgifter i forbindelse med læreres permisjoner for kvalifiserende studier for undervisning i samisk språk i grunnopplæringen. Dette kan gjelde høyskolestudier i samisk språk, eller praktisk-pedagogisk utdanning for ansatte som har høyskoleutdanning med 60 studiepoeng eller 30 studiepoeng i samisk språk.

Det vil gis tilskudd til studiepermisjoner fra full stilling i inntil ett år, eller studiepermisjon av kortere varighet i en lavere stillingsandel. Omfanget blir beregnet forholdsmessig på grunnlag av antall studiepoeng. Eksempelvis tilsvarer studier med 30 studiepoeng et ½ års studiepermisjon fra full stilling eller 1 års studiepermisjon fra halv stilling.

Vilkår for tildeling av tilskudd

  • Lærerens videreutdanning gir kompetanse i samisk språk.
  • Læreren har forpliktet seg overfor deg som skoleeier, til å oppfylle kravet om bindingstid.
  • Lærerens bindingstid utgjøre det dobbelte av studiepermisjonstiden målt i studiepoeng, men har minimum varighet på ett år.

Tilskudd til stipend for lærerutdanning

Det kan gis tilskudd til stipend til enkeltår av en lærerutdanning, hvis studieåret omfatter minimum 30 studiepoeng i samisk språk. Tilskuddet gis som refusjon til skoleeieren som tilskuddsmottaker, som må ha inngått en avtale med studenten om bindingstid etter fullført studium. Bindingstid i 100 % stilling skal utgjøre minimum det dobbelte av heltids studietid for det studiet som det gis stipend for.

Ettersom det er mangel på samisklærere, kan skoleeier også innvilges tilskudd til stipend for lærerstudenter som tar 5-årig samisk lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i samisk språk. Den 5-årige samiske lærerutdanningen må omfatte minimum 30 studiepoeng i samisk språk. Tilskudd kan også her innvilges med inntil kr. 150 000 per student per studieår.

Hvis du har spørsmål om ordningen, ta kontakt med statsforvalteren du skal sende tilskuddssøknad til.

Slik beregnes tilskuddet

Tilskudd til studiepermisjoner for videreutdanning av lærere

Tilskuddet til studiepermisjoner for videreutdanning av lærere beregnes med utgangspunkt i grunnlønn for adjunkt med 10 års ansiennitet. Skoleeieren forutsettes å dekke sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg utover tilskuddsbeløpet.

Statsforvalter utbetaler inntil halvparten av tilskuddet til skoleeieren når skoleeier har bekreftet at læreren har inngått avtale om bindingstid, og at læreren har påbegynt studiet. Resterende tilskudd utbetales etter at skoleeieren har bekreftet at læreren har fullført og bestått studiet.

Stipend for lærerutdanning

Tilskuddet til stipend for lærerutdanning som omfatter studium i samisk språk innvilges med inntil kr. 150 000 per student per studieår. Studiet må minimum omfatte 30 studiepoeng i samisk språk.

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis til skoleeier per semester når statsforvalteren har fått bekreftelse fra skoleeieren om at avtale om bindingstid er inngått med studenten og at studenten har fullført og bestått semesteret.

Rapportering

Statsforvalteren fastsetter rapporteringskravene. Hvis du innvilges tilskudd, vil du få beskjed om kravene i tildelingsbrevet fra statsforvalteren.