Tilskudd til videreutdanning i samisk

Tilskudd til studiepermisjoner for videreutdanning i samisk gis for å styrke læreres kompetanse i samisk språk.

Hvem kan motta tilskudd?

  • Kommuner
  • Fylkeskommuner
  • Private grunn- og videregående skoler som har godkjente læreplaner i samisk.

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra med finansiering av studiepermisjoner for videreutdanning i samisk til kommuner og fylkeskommuner som har opplæringsforpliktelser i grunnskolen eller i videregående opplæring i henhold til §§ 6-2 og 6-3 i opplæringsloven. Ordningen gjelder også for private grunnskoler og videregående skoler som er godkjent etter privatskoleloven, og som har godkjente læreplaner i samisk.

Tilskudd til studiepermisjoner for videreutdanning i samisk gis for å styrke læreres kompetanse i samisk språk.

Som skoleeier kan du få innvilget refusjon for lønnsutgifter til lærer som får studiepermisjon for videreutdanning i samisk språk

Lov og regelverk

Opplæringsloven kapittel 6

Kunnskapsløftet – Samisk

1. Før du mottar tilskudd

Søkere i Nordland, Trøndelag eller Troms og Finnmark, sender søknad om tilskudd til statsforvalteren i eget fylke. Søkere i andre fylker skal sende søknad til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Søknadsfristene fastsettes og kunngjøres av den enkelte statsforvalter.

Du kan som skoleeier få innvilget tilskudd til å gi lærer studiepermisjon fra full stilling i inntil ett år, eller studiepermisjon av kortere varighet i en lavere stillingsandel. Omfanget blir beregnet forholdsmessig på grunnlag av antall studiepoeng. Eksempelvis tilsvarer studier med 30 studiepoeng et ½ års studiepermisjon fra full stilling eller 1 års studiepermisjon fra halv stilling.

For at du kan motta tilskudd, må:

  • lærerens videreutdanning gi kompetanse i samisk
  • læreren ha forpliktet seg overfor deg som skoleeier, til å oppfylle kravet om bindingstid
  • lærerens bindingstid utgjøre det dobbelte av studiepermisjonstiden, men minimum ett år

Du har anledning til å søke om tilskudd for lærer som også tidligere har hatt studiepermisjon for videreutdanning i samisk.

Det er du som skoleeier som avgjør om læreren skal tilbys en stilling i skolen i bindingstiden etter endt studiepermisjon, hvis vedkommende lærer ikke allerede er ansatt hos deg i fast stilling.

Hvis du har spørsmål om ordningen, ta kontakt med statsforvalteren du skal sende tilskuddssøknad til.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet beregnes med utgangspunkt i grunnlønn for adjunkt med 10 års ansiennitet. Du må som skoleeier dekke sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg til læreren

Hvis du får innvilget tilskudd, skal du som skoleeier betale læreren lønn i studiepermisjonstiden. Tilskudd utbetales etter at du har sendt inn dokumentasjon til statsforvalteren som bekrefter at studiet er igangsatt.

3. Dette må du rapportere

Statsforvalteren fastsetter rapporteringskravene. Hvis du innvilges tilskudd, vil du få beskjed om dette i tildelingsbrevet fra statsforvalteren.