API – data fra Elevundersøkelsen

Udir tilbyr et REST-API med data fra Elevundersøkelsen gjennom en API-konsoll for statistikkbanken vår. Dataene gir informasjon om læring og trivsel i skolen og er tilgjengelig gjennom fire eksporttabeller for grunnskole og fire for videregående. De er delt inn i indikatorer for læringsmiljø og mobbing, temaer fra undersøkelsen og deltakelse i undersøkelsen.

Dokumentasjon, testklient, brukerveiledning og ferdige datasett finner du i:
API-konsoll for statistikkbanken

Du kan hente ned data ved å angi tabellnummer og legge til en spørrestreng. API-et benytter et GET-kall som følger formen https://api.udir-statistikkbanken.no/api/rest/v2/Eksport/{tabellnummer}/data?{spørrestreng} hvor tabellnummer angir hvilken av de fire eksporttabellene som er valgt og spørrestrengen spesifiserer de konkrete dataene API-et skal tilgjengeliggjøre.

API-et benytter ikke den såkalte «web-formen» for spørrestrenger (Query string, Wikipedia), hvor spørrestrengen bygges opp med nøkkelverdipar knyttet sammen med ‘=’ -tegn og skilt fra hverandre med ‘&’-tegn. Istedenfor benyttes et rikere format med understrek og parenteser (… ?filter=EierformID(-10_2_8)) som muliggjør mer avanserte spørringer.

API-et tilgjengeliggjør data i formatene JSON og CSV. Ønsker du å laste ned store mengder data, kan det gå raskere å laste ned hele årganger som ferdige datasett.