Vg3 ventilasjonsteknikkfaget (VEN03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål 

 • risikovurdere, planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppdragene i ventilasjonsteknikkfaget i henhold til gjeldende regelverk, bedriftens internkontrollsystem og begrunne de valg som er gjort
 • utføre arbeidet i henhold til sikkerhetshensyn ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, utføre livreddende førstehjelp, arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper, bruke verneutstyr og drøfte hvordan sikkerhetsarbeid kan forebygge ulykker og skader
 • velge og bruke egnet verktøy, instrumenter og sertifisert utstyr i utførelse av arbeidsoppdrag og gjennomføre egenkontroll og vedlikehold av verktøyet
 • installere, terminere og sette i drift motorer, aktuatorer, regulatorer og varmeelementer på ventilasjonsanlegg og gjøre rede for ulike spenningssystemer
 • vedlikeholde ventilasjonssystemer og komfortkjøling etter krav angitt i forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjonen og foreslå tiltak for å forbedre energieffektivitet og luftkvalitet
 • koble ventilasjonssystemet til eksternt kommunikasjonsnett i henhold til lover og forskrifter om elektronisk kommunikasjon, kontrollere signalkvalitet og gjøre rede for byggets nettverks- og signaltopografi
 • montere og sette i drift komponenter og utstyr i ventilasjonsanlegg, utføre sluttkontroll, innregulering og lære opp driftspersonell
 • montere, installere og kalibrere sensorer, justere aktuatorer og regulatorer for å optimalisere prosessresultat og gjøre rede for hvordan reguleringssløyfer fungerer
 • foreta inneklimamåling av støy, temperatur, luftfuktighet og CO2 og vurdere måleresultatet opp mot regelverk
 • foreta energivurdering av ventilasjonsanlegg ved å måle temperatur, trykk og strømforbruk og beregne spesifikk vifteeffekt og temperaturvirkningsgrad
 • utføre sluttkontroll av ventilasjonsanlegget med egnet utstyr for å måle effekt, temperatur, mengder, trykk, og beregne energi- og effektforbruk og kapasiteter for å kontrollere og dokumentere anleggets krav til energieffektivitet og luftkvalitet
 • utføre systematisk feilsøking og feilretting av ventilasjonsanleggets energi- og styrekretser, komponenter og utstyr og dokumentere endringer i anleggsdokumentasjonen
 • vurdere reparasjon eller utskifting av komponenter og utstyr ut fra materialvalg og miljøhensyn og beregne lønnsomheten for kunden
 • dimensjonere og installere jordingssystem på ventilasjonsanlegg, utføre sluttkontroll på jordingssystemet og gjøre rede for prinsipper for jording
 • montere og installere ledning, kabel og vern på ventilasjonsanlegget og dokumentere beskyttelse mot overbelastning, kortslutning og elektrisk sjokk
 • utføre prøvedrift av ventilasjonsanlegget og dokumentere resultatene underveis i prøvedriftsperioden
 • programmere og teste funksjoner for brann- og røyksikring og vurdere konsekvenser av feil type sensorer og feil plassering av disse
 • foreta en visuell kontroll av fuktbelastning i ventilasjonsanlegget og vurdere tiltak som reduserer fukt og bakterievekst
 • håndtere avfall etter utført arbeid på en miljøvennlig måte og drøfte produktets miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen
 • diskutere verdien av å oppleve mestring og stolthet over eget arbeid og av å oppleve tilhørighet og trygghet i et arbeidsmiljø uavhengig av kjønn og kultur
 • reflektere over bedriftsdemokratiets og det organiserte arbeidslivets forutsetninger, verdier og regler og hvordan et regulert arbeidsliv kan bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet, diskriminering og forskjellbehandling
 • drøfte etiske dilemmaer ved valg av produkter og løsninger og diskutere bærekraft og konsekvenser av ressursbruk lokalt, regionalt og globalt
 • dokumentere eget arbeid, vurdere arbeidsmetoder, faglige løsninger, kvalitet og estetikk i arbeidsoppdraget, foreslå forbedringer og reflektere rundt mulige endringer

Underveisvurdering