Kompetansemål og vurderingTeknologi og design (TPR01‑02)

Samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • designe og grunngi konsept for teknologiske produkt
 • velje og
  bruke
  ulike materialar og verktøy i arbeidet med prototypar for teknologiske produkt
 • lage prototypar for teknologiske produkt og
  reflektere
  over korleis desse kan betrast eller utviklast vidare
 • grunngi val av design, materialar, verktøy og framgangsmåtar, og
  reflektere
  over kor trygge og berekraftige vala er

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering