Teknologi og design (TPR01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

  • designe og grunngi konsept for teknologiske produkt
  • velje og bruke ulike materialar og verktøy i arbeidet med prototypar for teknologiske produkt
  • lage prototypar for teknologiske produkt og reflektere over korleis desse kan betrast eller utviklast vidare
  • grunngi val av design, materialar, verktøy og framgangsmåtar, og reflektere over kor trygge og berekraftige vala er

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering